การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การนอนดึก

ข้อมูลบุคคลที่จะพัฒนา

นางสาว ปนัดดา ทองประเสริฐ 570112010019

พฤติกรรมก่อนการเปลี่ยนแปลง

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อนมีนิสัยชอบนอนดึกตื่นสายเนื่องจาก เนื่องจากเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนเป็นประจำจึงทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอทำให้ไปเรียนสาย นั้งหลับในห้องเรียนเป็นประจำและทำให้ไม่เข้าใจที่อาจารย์สอนในห้องเรียน

สภาพก่อนที่จะพัฒนา

เพื่อนเป็นคนที่ชอบหลับในเวลาเรียน มาเรียนไม่ค่อยทันมาไม่ทันเวลาที่อาจารย์สอนและทำให้ไม่เข้าในเนื้อหาวิชาที่เรียนและบางครั้งทำให้เข้าใจอะไรได้ค่อนข้างยาก

เป้าหมายที่ต้องการที่จะพัฒนา

อยากให้เพื่อนพักพ่อนให้เพียงพอเพื่อส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีและส่งผลให้เรื่องความจำพัฒนาสมองดีขึ้นและที่สำคัญมาเรียนให้ทันเวลาและทำให้เข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนได้เร็วขึ้น

วิธีการพัฒนา

กาาฝึกปฏิบัติและการสังเกต โดยให้เพื่อนฝึกนอนไม่เกิน4ทุ่มใช้เวลาฝึกเป็นระยะเวลา2เดือน

ผลจากการพัฒนา

เพื่อนมีการพักพ่อนที่เพียงพอส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีและการพักพ่อนที่เพียงพอช่วยให้การจดจำได้ดีขึ้นทำให้เพื่อนมาเรียนทันเวลาและไม่หลับในเวลาเรียน

ปัณหาในการพัฒนา

ต้องให้เวลาเพื่อนในการปรับตัวและคอยให้คำแนะนำเพื่อนเกี่ยวกับผลเสียของการนอนดึก

สิ่งที่ทำให้การพัฒนาประสบผลสำเร็จ

เพื่อนให้ความร่วมมือในการพัฒนา และเพื่อนให้ความสำคัญกับเรื่องเรียนและไม่หลับในห้องเรียน จึงทำให้การพัฒนาประสบผลสำเร็จ

ข้อมูลเจ้าของProject

นางสาว สุทธิดา ลาดนา 570112010035

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.