Sea Hero Door: Kim Klooster

Sea Hero is een mobile game. Als je het spel speelt verzamel je informatie voor hun onderzoek.

Ze werken samen met: Alzheimer's Research, UCL, Glitchers en UEA

In het spel kun je een aantal vragen beantwoorden. Zoals je geslacht, leeftijd en opleiding.

De level's

In de verschillende levels oefen je een aantal vaardigheden.

Zoals je Geheugen, ruimtelijk inzicht en je reactievermogen.

Ik vind deze game origineel en leuk om te spelen. Ik hoop dat ze met dit spel veel informatie krijgen voor hun onderzoek.

Voor later zou ik het ook interessant vinden om dit soort game's zelf te maken. Zelf ben ik meer geïntreseert in educatieve game's. In mijn ideale wereld leren kinderen bijvoorbeeld rekenen door spelletjes te spelen.

Credits:

I don't own any of these foto's, I got them from the internet.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.