MODELS ATÒMICS NURIA MARQUEZ

MODEL DE DALTON

- Model de Dalton:

-SEGONS DALTON ELS ELEMENTS ESTAN FORMATS PER ÀTOMS, ELS QUALS TOTS SÓN IGUALS.

-CARACTERÍSTIQUES

1. La matèria esta dividida en àtoms.

2. Tots els àtoms són iguals.

3. Els àtoms de diferents elements tenen diferents propietats i diferent massa.

4. Els compostos és formen quan els àtoms s’uneixen entre sí.

-WEBGRAFÍA:

http://atomictheory3.blogspot.com.es/2011/05/el-modelo-atomico-de-dalton.htmlç

http://rabfis15.uco.es/Modelos%20at%C3%B3micos%20.NET/modelos/ModDalton.aspx

MODEL DE THOMSON

- Model de Thomson

- THOMSON TENIA LA IDEA DE QUE L'ÀTOM PODIA DIVIDIR-SE EN PARTÍCULES (ELECTRONS, PROTONS I NEUTRONS).

-THOMSON CONSIDERA L'ÀTOM COM UNA GRAN ESFERA AMB CARREGA ELÈCTRICA POSITIVA, EN LA QUAL ES DISTRIBUEIXEN ELS ELECTRONS COM PETITS GRANETS.

-WEBGRAFÍA:

http://rabfis15.uco.es/Modelos%20at%C3%B3micos%20.NET/modelos/ModThomson.aspx

http://quimica.laguia2000.com/general/modelo-atomico-de-thomson

MODEL DE RUTHERFORD

- Model de Rutherford

-AQUEST ÉS EL MODEL MÉS UTILITZAT EN L'ACTUALITAT.

-RUTHERFORD CONSIDERA QUE L'ÀTOM ES DIVIDEIX EN:

  • Un nucli (Protons i Neutrons) Conté casi tota la massa de l'àtom.
  • Una escorça (Electrons)

*[L'escorça gira en òrbita circular al voltant del nucli]*

-WEBGRAFÍA

http://rabfis15.uco.es/Modelos%20at%C3%B3micos%20.NET/modelos/ModRutherford.aspx

http://www.eis.uva.es/~qgintro/atom/tutorial-04.html

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.