โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด นาย.................

1.โครงการนี้มีกิจกรรมที่ต้องอะไรบ้าง

2.เรียงลำดับก่อนหลัง

3.แตกสายงานให้ละเอียดที่สุด

4.จะหยุดแตกสายงานก็ต่อเมื่อมีกิจกรรมซ้ำกัน

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.