PRIETENII PRIMAVERII

1. Citiți textul:

“Eram la Mestecănei.

Irinuța, fata Mărgărintei, cosea la

gherghef.

Intr-o zi aud că bate cineva la ușă:

Eu zic:

-Intră!

Cel de afară bate iar. Baba Mărgărinta îi

zice Irinuței:

-Deschide, Irinuță!” (M. Sadoveanu-La Mestecănei)

2. Transcrieți cuvintele scrise cu literă inițială mare. Explicați scrierea lor.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.