מיני האקתון מערכת ממוחשבת להתנגדויות

סדר יום

9:30 התכנסות

10:00 פתיחה, הצגת הקונספט, אפיון ראשוני

10:30 עבודה דינמית בקבוצות

12:30 הפסקה

13:00 איגום תובנות ומשימות להמשך

13:40 המשך עבודה דינמית בקבוצות

14:45 איגום תובנות וסיכום

15:30 סיום

Created By
shir ben smihen
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.