בשביל סער הולכים ואוכלים

SAVE THE DATE

31/3/2017 | 08:30

שביל ישראל הוא שביל לאורך מדינת ישראל באורך 940 ק"מ

- נצא למסע לאורכו של השביל - בשביל סער ולזכרו

משפחה וחברים, הורים וילדים

נצעד, נצחק, נספר סיפורים, נעלה זכרונות ונקנח בארוחה משותפת

פרטים נוספים יועברו בהמשך

Credits:

Created with images by elektrollart - "Nature" • skenmy - "Nature" • Moyan_Brenn - "Nature" • Moyan_Brenn - "Nature" • BubbleJuice - "ladybug insect nature"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.