Loading

COMM ARTS NEWS ฉบับเดือนเมษายน 2561

นิเทศสาส์นฉบับประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๔
ช่องทางการเผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์ ของ คณาจารย์ และ นักศึกษา ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รอบรั้วนิเทศศาสตร์

01 | 05 | 2561 - น.ศ.นิเทศฯ คว้ารางวัลด้านสหกิจศึกษาของเครือข่ายนิเทศศาสตร์

22 | 04 | 2561 - การประกวดถ่ายภาพในหัวข้อสังคมเมืองกับการเปลี่ยนแปลง CHANGE

05 | 04 | 2561 - อบรมเชิงปฏิบัติการ"การสื่อสารสุขภาพ ยุค 4.0

04 | 04 | 2561 - น.ศ.นิเทศศาสตร์คว้ารางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น (ภาคกลางตอนล่าง)

นิเทศฯ รุ่นเก๋า - ศิษย์เก่าสร้างชื่อ
นางสาว สุดาพร จีนจำปา
  • แนะนำตัว - นางสาว สุดาพร จีนจำปา (ทราย) ภาควิชาสื่อสารการแสดง ตำแหน่งงานปัจจุบัน ผู้ประกาศข่าว สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น ทำหน้าที่ประกาศข่าวสารผ่านช่องทางสื่อมวลชนประเภทต่างๆ คือ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต
  • นำความรู้และประสบการณ์จาก ม.สยามไปต่อยอดอย่างไร - สามารถนำความรู้จาก มหาวิทยาลัยไปใช้ทุกวิชา ความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์คณะนิเทศฯ ม.สยาม สามารถนำมาปรับใช้กับงานที่ทำได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการผลิตสื่อ การผลิตละครเวที ละครหนังสั้น โทรทัศน์ กำกับ Acting เรียบเรียง เขียนบท ฯลฯ ซึ่งสำคัญต่อการเป็นสื่อทั้งสิ้น อยู่ที่ว่าเราจะนำหลักการอะไรมาใช้กับเรื่องไหน และพัฒนาตัวเองไปต่อเรื่อย ๆ
  • ฝากข้อคิดถึงรุ่นน้องนิเทศ  - การที่เราเลือกเรียนอะไร นั่นหมายความว่า เราต้องตั้งใจที่จะเรียนรู้สิ่งนั้น อย่ามองเป็นเรื่องเล่น ๆ หรือคิดแค่เรียน ๆไป เดี๋ยวก็จบ อยากให้มองว่า ระหว่างนี้ เรามีหน้าที่เรียน ตั้งใจ และซึมซับจากครูอาจารย์ให้ได้มากที่สุด ตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นอะไร แต่ต่อไปในอนาคต ชีวิตจริงในการทำงาน น้อง ๆ จะได้นำสิ่งที่ได้จากการเรียน มาใช้ได้จริงอย่างแน่นอน พยามตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เสมอ

(ต่อจากฉบับเดือนมีนาคม 2561)

แนวปฏิบัติ

1. มีระบบและกลไกในการสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านประกันคุณภาพให้กับนักศึกษา

2. มีระบบและกลไกส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพของสถาบัน

3. มีระบบและกลไกส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านประกันคุณภาพ กระบวนการคุณภาพ เช่น 5 ส. PDCA ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา

4. การติดตามประเมินผลและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งกิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักศึกษา และที่นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีระบบการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

2. มีระบบส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้กับกิจกรรมนักศึกษา

3. มีกลไกให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

4. นักศึกษามีการใช้กระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา

5. นักศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพในสถาบันและระหว่างสถาบัน

(อ่านต่อฉบับหน้า)

ถามมา ตอบให้ โดย อ.เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
  • นักศึกษารหัส 58046xxxxx : ผมจะไปสหกิจฯเห็นเพื่อนๆเค้าบอกว่าไม่มีจ่ายค่าบำรุงใช่ไหมครับ - ตอบ เทอมที่ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาไม่เสียค่าธรรมเนียมครับ จ่ายเฉพาะค่าหน่วยกิต
  • นักศึกษารหัส 59046xxxxx : ทำไมช่วง Summer รายวิชาของคณะฯ เปิดน้อยจังค่ะ แล้วหนูจะลงเรียนอะไรดี เพราะวิชาที่วางแผนว่าจะเรียนไม่เปิด - ตอบ ปรึกษา อ.ที่ปรึกษา และลองหาวิชาอื่นเรียนไปก่อนครับ เช่น หมวดวิชาเสรี วิชาหมวดศึกษาทั่วไปครับ
  • นักศึกษารหัส 59046xxxxx : ผมสอบได้คะแนนตอนกลางภาคน้อยมาก เต็ม 30 ได้แค่ 7 คะแนน ควรจะไปถอนดีไหมครับ - ตอบ อยู่ที่ดุลยพินิจของนักศึกษาเองนะครับต้องคิดเอาเพราะคะแนนไม่ได้มีแค่กลางภาคนะครับ ยังมีคะแนนในส่วนอื่น ๆ อีก ถ้าฮึดอีกหน่อยลองสู้และตั้งใจอีกครั้งก็อาจจะผ่านมันไปได้ครั
  • นักศึกษารหัส 58046xxxxx : หนูมีปัญหาด้านการเงินคือแต่ละเทอมจะจ่ายค่าเทอมไม่พอจะทำยังไงดีคะ *- ตอบ เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนครับ ถ้าจ่ายค่าเทอมในเทอมนั้นๆอาจจะเรียนน้อยวิชาลงก็พอช่วยได้ส่วนหนึ่ง หรือหางานเสริมเพื่อนำเงินที่ได้มาจ่ายค่าเทอม หรือถ้าเราเรียนในสาขาดิจิทัล หรือภาพยนตร์ สามารถกู้กับ กรอ.ได้ครับซึ่งทาง กรอ.ก็จะจ่ายให้เต็มจำนวน
ข่าวรับสมัครงาน กิจกรรม การประกวดสำหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
© คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.