Leeskring 'Tussen de regels'

Leeskring 'Tussen de regels' is een initiatief van Bib Beersel en de lokale afdeling van het Davidsfonds.

Wie graag leest en nog liever leeservaringen uitwisselt, is al 17 jaar lang welkom.
Op het menu staan elk jaar 4 recente boeken en een klassieker, gekozen uit de suggesties van alle leden.

Elke trimester krijgt men de kans om een nieuw boek te ontdekken en te bespreken met andere leesfanaten, waarbij een bibmedewerker de bespreking in goede banen leidt.

Een succesformule, zo blijkt, want de Leeskring trekt jaarlijks nog steeds nieuwe leden aan.

'Ik vind de Leeskring vooral verrijkend omdat de inbreng van anderen telkens je aandacht vestigt op zaken die jou niet waren opgevallen. Samen ontdek je veel meer dimensies in een boek dan in je ééntje.'

Neri Knol - lid Leeskring 'Tussen de regels'

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.