TYPE RIDER Felicia koek

In dit stuk van de game kan je soort letters zien in de muur net zoals het vroeger was
Hier kan je nog zo'n voorbeeld ervan zien
Hier zie je een andere variatie en gebruiken ze chinese letters
Hier kan je ook letters zien die vroeger veel werden gebruikt, opzich best gaaf
Nog verder in de game speel je over de letters heen wat het best een leuke twist geeft

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.