Pszczoły Projekt edukacyjny

Tajemnice pszczół

Pszczoły przerabiają nektar na miód kwiatów i chcąc napełnić nimi komórki plastra w ulu, muszą wykonać tysiące lotów na łąkę i z powrotem. W wolu pszczoły moze mieścić się tylko 40-60 miligramów nektaru. Aby wiec zebrać taką ilość, kazda z nich musi odwiedzić 1000-1500 kwiatów. Wiosna i latem przy ładnej pogodzie pszczoły gromadzą w komórkach plastra miodu kilogramy, którymi karmią larwy. Chętnie także sam się nimi odżywiają. Część miodu zabiera człowiek.

W ulu pszczoła otoczona jest tysiącami swoich sióstr. Ogromna ilość, a także cierpliwość tych owadów stanowią ich siłę. Obliczono, że przez 5,5 dnia pszczoły-karmicielki podały pokarm jednej larwie robotnicy aż 143 razy, a doglądały jej 1926 razy. W tym samym czasie larwa królowej była karmiona 1500 razy. Pszczoły miodne Apis, z których najbardziej znana i rozpowszechniona na świecie jest Apis mellifera, żyją w koloniach dochodzących do 60 000 osobników. Panuje w nich wyraźny podział pracy.

Wyłącznym zadaniem królowej jako jedynej płodnej samicy jest składanie jaj. Na początku lata składa ich dziennie 2000. Karmiona jest przez robotnice. Robotnicami są bezpłodne samice zajmujące się różnymi rodzajami pracy. Jedynym zadaniem samców, którzy są prawdziwymi "trutniami", jest zapładnianie młodej królowej podczas lotu godowego. Ich narządy płciowe składają się między innymi ze stosunkowo dużego narządu kopulacyjnego, który po zapłodnieniu zostaje oderwany od swej podstawy, powodując śmierć trutnia. Pod koniec lata pozostałe przy życiu trutnie są odsuwane od zapasów znajdujących się w ulu i wyrzucane na zewnątrz, gdzie giną. Usunięcie nieprzydatnych trutni ma na celu oszczędzanie zimowych zapasów dla pozostałych pszczół.

Credits:

Created with images by francok35 - "bee mellifera nature"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.