Kamišibaj - Tretji pun(k)t Grad snežnik - 3. 12. 2016

Kamišibaj gledališče je pripovedovanje ob slikah, ki jih pripovedovalec prikazuje na malem odru. Slike so preproste in podkrepljujejo zgodbo. Med zgodbo se slike menjajo, tako je učinek precej podoben kot v stripu.

Potem pa je panda že napovedala nov dogodek za otroke.
Created By
Milos Toni
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.