L' ÀTOM Paula Jiménez

DALTON

Model de Dalton

 1. La matèria està constituïda per àtoms
 2. Els àtoms són individus i no es modifiquen en les reaccions químiques
 3. Tots els àtoms d'un mateix element químic són iguals
 4. Els àtoms d'elements diferents són diferents
 5. Els compostos estan formats per la unió d'àtoms d'elements diferents
Model de Dalton
thomson

Model de Thompson

 1. A partir de descàrregues elèctriques de gasos s'obtenen partícules (amb càrrega elèctrica negativa, identifiques per a qualsevol gas) > immerses en fluid de càrrega positiva, resultat = àtom elèctricament neutre
 2. Les va anomenar electrons
Model de Thomson
RUTHERFORD

Model de Rutherford

 1. Llença partícules (sobre una làmina molt prima d'or) de càrrega positiva, com si fossin projectils
 2. Observació: la majoria de les partícules travessaven la làmina sense desviar-se, altres rebotaven(algunes es desviaven i canviaven de direcció)
 3. *Representava l'àtom com un sistema solar en miniatura
Model de Rutherford
 • www.xtec.cat/~ssabate/4t%20eso/altres/MODELS%20ATÒMICS.pptwww.xtec.cat
 • blocs.xtec.cat/carlescosta/files/2010/11/models-atomics-tema-4.pdf
 • www.eis.uva.es/~qgintro/atom/tutorial-04.html

Credits:

Created with images by ri1987 - "air atomium atomic"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.