El canvi climàtic TERMES CLAU

La 21a Conferència de les Parts (COP21) sobre canvi climàtic en el marc de les Nacions Unides, que té lloc aquests dies a París i reuneix més de 150 caps d'Estat, preveu combatre un dels principals reptes que afronta la humanitat: reduir les emissions de gasos contaminants que provoquen l'escalfament global i el canvi climàtic.

El consens científic i l'entorn polític sembla en aquests moments més favorable que mai. A diferència del Protocol de Kyoto, que no va incloure les principals potències emissores (la Xina i els EUA), la majoria de països han enviat compromisos de reducció i plans d'acció concrets. Tot i així, el futur acord de París té implicacions complexes, ja que està en joc el canvi de model energètic i econòmic mundial.

Què s'hi debat?

#termedelasetmana

L'efecte d'hivernacle, principal detonant del canvi climàtic, es defineix com el fenomen que consisteix en l'escalfament de l'atmosfera a causa de la seva transparència a la radiació solar i la seva capacitat d'absorbir la radiació infraroja terrestre. Gràcies a aquest fet, la temperatura mitjana de la superfície de la Terra no és de -18 ºC, que és el que correspondria per la seva ubicació a l'espai, sinó de 15 ºC.

Al llarg de la història aquesta temperatura ha anat canviant, però des de l'inici de l'època preindustrial la variació s'ha accelerat arran de la crema de combustibles fòssils com el petroli, el carbó i el gas i el consegüent excés d'emissions dels anomenats gasos amb efecte d'hivernacle (GEH), principalment de diòxid de carboni. Per primera vegada, la concentració mitjana d'aquest component a l'atmosfera ha superat les 400 ppm (parts per milió), i la temperatura mitjana ha augmentat gairebé 1 ºC.

Quines activitats hi contribueixen més?

  • Generació d'energia
  • Transport
  • Agricultura i canvis d'usos del sòl
  • Indústria
  • Etc.

Quins efectes té?

Les glaceres retrocedeixen, els casquets polars es fonen, puja el nivell del mar, minva la biodiversitat, els processos de desertificació s'accentuen, augmenten els fenòmens meteorològics extrems: inundacions, sequeres, onades de calor...

Si se supera un augment de 2 ºC en la temperatura mitjana de la Terra, les conseqüències del canvi climàtic seran incontrolables.

Quines solucions es proposen?

La finalitat de la COP21 és marcar el principi de la fi dels combustibles fòssils i avançar cap a una economia baixa en carboni, l'anomenada descarbonització. Les propostes a mitjà i llarg termini preveuen mesures d'apliació progressiva:

És per aquest motiu que dos altres nous conceptes seran clau aquests dies: les polítiques i mesures d'adaptació i de mitigació, que han de vetllar per aconseguir la reducció d'emissions apostant, entre d'altres, per energies renovables (solar, eòlica, biomassa...), l'estalvi energètic o el finançament (a través de l'anomenat Fons Verd per al Clima) dels països en vies de desenvolupament, que, tot i ser els menys emissors, són els més vulnerables al canvi climàtic i els que menys capacitat tenen per contrarestar-ne els efectes adversos.

Energies renovables

LES SIGLES DE LA cimera:

COP: Conferència de les Parts. Organisme superior del Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic encarregat d’examinar regularment l’aplicació del Conveni. Fins a l’actualitat, s’ha reunit anualment des de 1995 amb l’objectiu de concretar les regles d’aplicació eficaç del Conveni i del Protocol de Kyoto.

PK: Protocol de Kyoto. És un conveni internacional per a la prevenció del canvi climàtic i va ser el primer tractat internacional de reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle. Es va establir a la tercera COP, l'any 1997, a la ciutat de Kyoto, d'on prové el nom. Va entrar en vigor el 2005 i compromet els països industrialitzats a estabilitzar les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.

CMNUCC: Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic. Tractat internacional sobre medi ambient que es va produir a la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament (UNCED), a Rio de Janeiro, del 3 al 14 de juny de 1992 (coneguda com a Cimera de Rio). L'objectiu del tractat és estabilitzar les concentracions de gasos d'efecte d'hivernacle a l'atmosfera a un nivell que pugui prevenir interferències antropogèniques perilloses amb el sistema climàtic.

GIECC: Grup Intergovernamental d'Experts sobre Canvi Climàtic. Organització internacional creada el 1988 per l'Organització Meteorològica Mundial i el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient amb la finalitat de proporcionar avaluacions integrals de l'estat dels coneixements científics, tècnics i socioeconòmics sobre el canvi climàtic, les seves causes, possibles repercussions i estratègies de resposta.

L'acord que sorgeixi de París representarà un punt d'inflexió. Del resultat de les negociacions dependrà el futur de les properes generacions i tots, governs, empreses i ciutadans, en som actors responsables.

Més informació, ben aviat en el Diccionari de gestió ambiental en línia, elaborat pel TERMCAT amb la col·laboració del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el suport de la Diputació de Barcelona.

Credits:

Creat amb imatges procedents de: CC0 Public Domain WikiImages • CC BY 2.0 lorenz.markus97 • CC BY 2.0 crustmania • _CC0 Public Domain Marion • CC BY 3.0 Brane Petrovič & Borut Podgoršek, MORS • CC BY 2.0 NASA Goddard Space Flight Center • CC BY-SA 2.5 che • CC BY-SA 4.0 Tubete • CC BY 3.0 Jean-Pol Grandmont • CC0 Public Domain Mobius • CC BY-NC-ND 2.0 United Nations Photo • © Carles Barber

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.