L'ÀTOM Laura Pardo Flores

John Dalton - 1808

Teoria de Dalton

  1. Els àtoms son partícules diminutives, invisibles.
  2. Els àtoms d'un element són tots iguals.
  3. Els àtoms d'elements diferents són diferents.
  4. Compostos formen mitjançant la combinació d'àtoms.
Joseph John Thomson

Teoria Joseph John Thomson

La identificació per J. J. Thomson d'unes partícules subatòmiques carregades negativament, els electrons, a través de l'estudi dels raigs catòdics, i la seva caracterització posterior , Li Van portar a proposar un model atòmic, que expliqués aquest resultats experimentals
D'aquest descobriment va deduir que tenia que l'àtom tenia que ser una esfera de matèria carregada positivament, en que el seu interior estaven incrustats els electrons
Ernest Rutherford

Teoria d'Ernest Rutherford

L'àtom està format per dues parts: nucli i escorça. El nucli és la part central, de mida molt petita, on es troba tota la càrrega positiva i, pràcticament, tota la massa de l'àtom. Aquesta càrrega positiva del nucli, en l'experiència de la làmina d'or, és la responsable de la desviació de les partícules alfa. L'escorça és gairebé un espai buit, immens en relació amb les dimensions del nucli. Això explica que la major part de les partícules alfa travessen la làmina d'or sense desviar-se. Aquí es troben els electrons amb massa molt petita i càrrega negativa. Com en un diminut sistema solar, els electrons giren al voltant del nucli, igual que els planetes al voltant del Sol. Els electrons estan lligats al nucli per l'atracció elèctrica entre càrregues de signe contrari.
Rutherford, en base als resultats obtinguts en els seus experiments de bombardeig de làmines primes de metalls, va establir l'anomenat model atòmic de Rutherford o model atòmic nuclear. Va deduir que el àtom havia de estar format per una escorça amb els electrons girant al voltant de les nacions unides nucli positivament carregat central.

Webgrafia

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/atomo/modelos.htm http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/atomo/mod_thom.htm http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/atomo/mod_ruther.htm https://www.texasgateway.org/sites/default/files/resources/documents/EvolutionOfAtomicModel.pdf https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.