The neighbourhood Grafisch VOORGEVEN periode 3

Je controller is je mobiel, je moet de tegenstander doden door met verschillende wapens op hem te schieten.

Je moet swipen om te schieten, je kan zelf bepalen hoe ver en hoe hard je schiet.

Elk ander character heeft een ander wapen, als je uiteindelijk nog maar 1 personage over hebt kan je kiezen voor zelfmoord zodat je toch nog kan winnen.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.