cynhadledd llysgenhadon ifanc aur Stadiwm Dinas Caerdydd 21/10/16

ROEDD RHAID I'N LLYSGENHADON AUR NI DDECHRAU'N GYNNAR IAWN I DEITHIO I STADIWM DINAS CAERDYDD AR GYFER CYNHADLEDD LLYSGENHADON IFANC AUR 2016

BWRIAD Y GYNHADLEDD OEDD DOD A'R HOLL LYSGENHADON AUR AT EI GILYDD ER MWYN RHANNU ARFERION DA.

YN YSTOD Y DIWRNOD CAFODD Y LLYSGENHADON GYFLE I FYNYCHU NIFER O WEITHDAI I'W CYNORTHWYO I GYNYDDU NIFEROEDD CYFRANOGIAD YN EU HYSGOL AC YN Y GYMUNED, AC I'W YSBRYDOLI I FOD YN ARWEINWYR O FEWN EU SIR.

CAFODD Y GYNHADLEDD EI DREFNU GAN Y GRŴP LLYWIO CENEDLAETHOL SY'N CYNNWYS LLYSGENHADON PLATINWM DROS GYMRU GYFAN.

ROEDD LLYSGENHADON PLATINUM CONWY, CERYS VICK, LAUREN HOLMES A MOLLY CAULFIELD, YN RHAN ALLWEDDOL O'R GRŴP LLYWIO YMA. NID YN UNIG EU BOD WEDI HELPU GYDA CHYNLLUNIO'R DIWRNOD OND HEFYD WEDI RHEDEG GWEITHDAI A HYD YN OED CYFLWYNO ELFENNAU O'R GYNHADLEDD.

FE GYFLWYNODD EIN CYDLYNYDD LLYTHRENNEDD CORFFOROL, HUW EVANS, WEITHDY HEFYD AR GYFER SWYDDOGION YN ESBONIO'R GWAITH DA SY'N DIGWYDD YNG NGHYMRU.

YN OGYSTAL Â'R GWEITHDAI A RHEDWYD GAN Y LLYSGENHADON, ROEDDENT YN FFODUS IAWN I GWRDD Â MYNYCHU GWEITHDY GYDA TOM HAFFIELD, NOFIWR OLYMPAIDD, A DANIELLE WATERMAN, CHWARAEWR RYGBI PROFFESIYNOL I LOEGR.

LLWYDDODD RHAI OHONYNT I GAEL AMBELL LUN HEFYD!

CYN GADAEL Y GYNHADLEDD, ROEDD TASG I'R LLYSGENHADON I GREU ADDEWID YN BENODOL AR GYFER CONWY.

AR ÔL TRAFOD FEL GRŴP, PENDERFYNODD EIN LLYSGENHADON AUR A PLATINUM MAI EU HADDEWID OEDD 'AIM' NEU'R TRI 'Y'

ymgeisio+ ysbrydoli+ ysgogi

YN DILYN TRIP YSBRYDOLEDIG I GAERDYDD, MAE'R LLYSGENHADON NAWR YN GYFFROUS AM YR HOLL SYNIADAU NEWYDD. MAENT YN EDRYCH YMLAEN NAWR I FYND YN ÔL I'W HYSGOLION A'U CYMUNEDAU GYDA'R BWRIAD o Ysbrydoli ERAILL.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.