Høyre "Muligheter for alle"

Høyres historie

Høyre ble grunnlagt i 1884 og er et av Norges eldste politiske parti. Høyre er et konservativt parti som bygger på liberale verdier.

Den første formannen i Høyre var Emil Stang som ble valgt opp ved stiftelsen av partiet. Partiet var dannet i tiden rett etter konservatismens nederlag da Norge gikk i retning av parlamentarisme for å tilpasse konservatismen til den nye styreformen. En viktig sak Høyre sto for var å beholde Norges union med Sverige helt frem til 1905, da de motsatte seg Venstres politikk.

Høyre har hatt regjeringsansvar i disse tidene:

 • Emil Stand d.e. 1889-1891,1893-1895
 • Francis Hagerup 1895-1898,1903-1905
 • Jens Bartlie 1912-1913
 • Otto B. Halvorsen 1920-1921,1923
 • Ivar Lykke 1926-1928
 • John Lyng 1963
 • Kåre Willoch 1981-1986
 • Jan P. Syse 1989-1990
 • Erna Solberg 2013-d.d.

Ideologi

Som nevnt tidligere er Høyre et konservativt og liberalt parti. Et konservativt samfunnssyn vil gå ut på å beholde tradisjonelle verdier i samfunnet og det å ikke utføre endringer for fort. Liberalisme handler om personlig grunnleggende frihet som f.eks ytringsfrihet, likhet for loven og privat eiendomsrett.

Høyre legger vekt på personlig ansvar og frihet og at hver enkeltperson er i sentrum. Alle har rettigheter som støtter dem når det trengs, dette vil hjelpe de svakeste i samfunnet. Liten innblanding fra staten som f.eks. "lavere" skatt, redusert offentlige utgifter og privatisering av arbeidsmarkedet. Større fokus på lokalpolitikk og samfunn.

Partileder: Erna solberg

hjertesaker

Høyre har mange saker de står sterkt for, men de har samlet de viktigste sakene under det de kaller "Hjertesaker".

 • Skape flere jobber
 • Kunnskap i skolen
 • Trygg omsorg & Raskere behandling
 • Styrke forsvar & beredskap

Flere jobber

For Høyre er målet at alle skal få anledning til å arbeide dersom de ønsker dette. Høyre mener at "Arbeid er grunnlaget for velferd, trygghet, selvstendighet og verdighet".

Høyre ønsker igjennom skattenivå, næringspolitikk og stønadssystemer å sikre at det lønner seg både å være arbeidsgiver og å være arbeidstaker.

Hvordan:

 • Enda bedre legge til rette for at private eier vil og kan investere i utvikling av norske arbeidsplasser.
 • De vil ha en politikk for styrket og spredt norsk eierskap, der statens viktigste rolle overfor næringslivet er å utforme lover og regler
 • Forenkle lover og regler for å redusere næringslivets kostnader ved pålagte administrative byrder
 • Føre en politikk som sikrer at det lønner seg å jobbe.

Kunnskap i skolen

"Høyres mål er at Norge skal ha verdens beste skole."

Hvorfor:

 • En god skole gir hver enkelt elev noe å strekke seg etter og forebygger samtidig fattigdom og sosiale forskjeller
 • Ta vare på lærelysten, se den enkeltes behov og muligheter
 • Kunnskap gir grunnlag for verdiskaping og et høyt velferdsnivå

Hvordan:

 • "Prioritere elevens lese- og regneferdigheter gjennom skoleløpet- tidlig innsats er nøkkelen til mestring og økt læreutbytte"
 • "Høyre vil sikre forutsigbare ramme-betingelser og sikre kvaliteten i høyere utdanning ved å øke basisbevilgningene til utdanningsinstitusjonene"
 • "Åpenhet om resultatene i skolen"
 • "Ny nasjonal realfagstrategi"
 • "Øke etter- og videreutdanning av lærere og styrke læreutdanningen"

Omsorg: trygg og raskere

"Høyres mål er å skape pasientens helsetjeneste i dag, slik at alle skal få et godt tilbud i fremtiden. Vår helse- og omsorgspolitikk setter mennesket, ikke systemet, i sentrum."

Hvorfor:

 • "Vi mener at mangfold utnytter ledig kapasitet og bidrar til valgfrihet, innovasjon og effektivitet."
 • "Trygghet for hjelp og omsorg er en bærebjelke i vårt velferdssamfunn. Det er et offentlig ansvar å sikre gode helse- og omsorgstjenester for alle, tilpasset behov."
 • "Sosiale forskjeller skal ikke avgjøre hvilket tilbud du får hvis du blir syk, eller hvor lenge du skal leve."

Hvordan:

 • "Vi skal slippe til alle gode krefter ved sykehus og i omsorgstjenesten."
 • "Pasienter skal ha rett til å velge mellom offentlige, private eller ideelle tilbud."
 • "Egenandelene for helse- og omsorgshjelp skal være så lave at alle kan benytte seg av helsetjenester."
 • "Vi vil gjøre en større del av prioriteringsbeslutningene i helsevesenet til politiske beslutninger, slik at pasienter sikres best mulig helsehjelp."
 • "Pasienter som er født med en varig helseskade eller får kronisk sykdom senere i livet, skal få et tilbud som gjør det lettere å leve med skaden."

Styrke forsvar og beredskap

"For Høyre er forsvar av landet og trygghet for innbyggerne statens viktigste oppgave"

Hvorfor:

 • "Den sikkerhetspolitiske situasjonen er mer uforutsigbar og truslene har kommet nærmere. Det krever at Forsvaret settes i bedre stand til å beskytte innbyggerne"
 • "Et sterkt forsvar og god beredskap er en forutsetning for at vi kan leve i et trygt, fritt og demokratisk samfunn slik vi gjør i dag"
 • "Våre soldater og vårt politi sørger for vår sikkerhet hver dag, døgnet rundt"

Hvordan:

 • Øke bevilgningene til Forsvaret i henhold til den nye langtidsplanen
 • Øke antall øvingsdøgn, seilingsdøgn og flytimer
 • Sikre moderne og slagkraftig Hær og Heimevern
 • Gjøre investeringer i nye, moderne kampfly, ubåter og overvåkningsfly
 • Sikre god etterretning, både i politi og forsvar
 • Fortsette å styrke beredskapen, ved blant annet å bygge et nytt beredskapssenter for Politiet

Kilder

Høyres hjertesaker: https://hoyre.no/politikk/vaare-hjertesaker/

Historie og Ideologi: https://snl.no/H%C3%B8yre og Teori på Its Learning

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.