Loading

PROJEKTA PLĀNOŠANAS VIZĪTE AREZZO 13.12.2018.-16.12.2018

PROJEKTS: STEMachines Project – STEMaP Nr: 2018-1-IT02-KA201-048443 - 07

2018.gada rudenī tika uzsākts jauns Erasmus+ skolu stratēģisko partnerību projekts, kura saturs fokusēts uz STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) mācību priekšmetu efektīvu mācību materiālu izstrādi un izmantošanu mācību procesā

Projekta mērķis: Veicināt skolēnu ieinteresētību apgūt Matemātiku, Fiziku, Dabaszinības, Tehnoloģijas, Pētniecību un rosināt dzimumu līdztiesību un jauniešu aktīvu iesaistīšanos šajās nozarēs

Liceo F.REDI laboratorijas telpas

Projekta plānošanas vizītē organizāciju un projektu vadītāji vienojās par pienākumu sadali un izveidoja projekta darba plānu turpmākiem 3 sadarbības gadiem.

Katrs jauns projekts paver jaunas starptautiskas iespējas mūsu skolēniem un skolotājiem!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.