SingBlue CFC THARATIP ARAMCHAI 5704600123

ความในใจต่ออาจารสุดสวย

ผลงานชิ้นที่ 1

- ที่เลือกฟ้อนสีสดใสก็คือว่าพอมองตัวอักษรและรู้สึกสบายตาครับ
- ตัวอักษรที่เลือกเป็นภาษาอังกฤษตัวเขียนนั้นดูคลาสสิคเทห์ดีครับ

ผลงานชิ้นที่ 2

- ผมไม่เคยได้ทดลองใช้โปรแกรม Adobe InDesign เลยครับ จนได้มาเรียนกับอาจารย์แล้วผมเลยได้รู้สึกว่าโปรแกรมนี้มันสำคัญกับการนำเสนอชิ้นงานต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมและนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำเช่นการทำแผ่นพับโปรโมทชิ้นงานของตัวเองด้วยครับ

ผลงานชิ้น 3

- ที่ผมเลือกชิ้นงานในบริษัทที่ผมได้ทำงานอยู่แล้ว มาลองใส่ในงานที่อาจารย์ได้สั่งทำนั้นเพื่อผมจะได้นำชิ้นงานตรงนี้ไปสานต่อในการทำแผ่นผับโปรโมทให้กับบริษัทที่ผมได้ทำงานอยู่ซึ่งเครื่องจักรที่ผมได้ทำนี้ มันคือเครื่องจักร ผสมคอนกรีตที่เป็นตัวผสมปูน และนำมาแปรรูปในรูปแบบต่างๆเช่น หล่อเสาเข็ม หล่อหินบล็อค หรือ นำมาเทถนนคอนกรีตที่พวกเราใช้สัญจรผ่านไปมาในแต่ละวันนั้นเอง ซึ่ง พอทำในโปรแกรม InDeSign มันออกมาได้ดีเลยที่เดียวครับ

ผลงานชิ้นที่ 4

- จุดมุ่งหมายของการณรงค์ การสูบบุหรี่ในสถานศึกษานั้น เพื่อให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยสยามในรับรู้ถึงกฎหมายและโทษของการสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย และตอกย้ำให้ผู้ที่สูบบุหรี่ได้รับรู้ว่าสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยมีโทษปรับจริง ตามกฎหมาย

ผลงานชิ้นที่ 5

- ความรู้สึกที่ได้ใช้โปรแกรม ครั้งสุดท้ายในคลาสที่เรียนกับอาจารย์ ผมรู้สึกว่ามันเริ่มทำง่ายและเราเริ่มชำนาญมากขึ้นในการใช้ครีลัดหรือเทคนิคต่างๆ และรู้สึกชอบโปรแกรมนี้ขึ้นมาเลยครับอาจารย์ เอาไปสานต่อใช้งานได้อีกจนเรียนจบเลยครับ ขอบคุณครับ

ผลงานชิ้นที่ 6

โครงการรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย สยาม ชื่อโครงการ บุหรี่เป็นมิตรต่อ (โรค)

จุดมุ่งหมายของการรณรงค์ก็คือให้บุคคลที่สูบบุหรี่ตามทางเดินในมหาวิทยาลัยได้ลดน้อยลงและไปหาที่สูบลับตาผู้คนครับ

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.