Reflectie-instrument inclusief onderwijs workshop

Ijsbreker

Overzicht

 • Historiek diversiteitsbeleid aan de UHasselt
 • Diversiteitsbeleid: een kritische analyse
 • Diversiteit vertalen in onderwijs: reflectie-instrument inclusief onderwijs

Diversiteitsbeleid in hoger onderwijs

Historiek diversiteitsbeleid aan UHasselt

 • 2002: positieve acties voor vrouwen (personeel) en studenten met migratieherkomst
 • 2008-2013: Impuls via extra middelen 'Aanmoedigingsfonds' verhogen van instroom, doorstroom en uitstroom van ondervertegenwoordigde groepen jongeren in het hoger onderwijs
 • 2014: Aanmoedigingsfonds opgenomen in reguliere werkingsmiddelen. Beleidsplan diversiteit in inclusief onderwijs.

Diversiteitsbeleid: kritische analyse

 • Onderzoek diversiteitsbeleid aan Vlaamse universiteiten Universiteit Gent 2015
 • Integraal diversiteitsbeleid: extern en interne component
 • Extern: promotiemateriaal, communicatie,...
 • Intern: in en naast curriculum
 • In curriculum: rekening houden met startcompetenties, differentiatie doceerstijl, interculturele gevoeligheid,....
 • Naast curriculum: begeleiding, remediëring, tutoring, summerschools, onderzoek en monitoring
 • Conclusie onderzoek: Decoupling = gaps between public commitment and core organizational practices
 • Waar loopt het mis: in curriculum
 • Praktijk van lesgeven is gericht op het segment van de studenten die daar meest van profiteert. De sociale ongelijkheid wordt gereproduceerd

Diversiteit vertalen in onderwijs: 'Reflectie-instrument inclusief onderwijs'

 • Gebaseerd op diverse bronnen (zie bronvermelding)
 • Instrument werd gebruikt als nulmeting
 • Gaf aanleiding tot reflectie en gesprek maar was niet duurzaam, geen aanzet tot verandering (bleef bij vaststellingen)
 • Volgende stap: de criteria van het reflectie instrument integreren in alle onderwijskundige instrumenten die docenten ondersteunt (handleiding curriculumdesign, toetsprogramma, handleiding leerlijnen,....)

Reflectie- instrument inclusief onderwijs

 • Rreflectie-instrument en andere wetenschappelijke instrumenten (zie bronvermelding) vertaald in reflectievragen 'inclusief hoger onderwijs'
 • Toegevoegd IN bestaande documenten
 • Gebruik van 'diversiteitspictogrammen'

Kennismaking reflectie- instrument inclusief hoger onderwijs

Stappen:

 • Individueel: kritisch bekijken van de reflectievragen
 • Kleine groep: bespreken en formuleren van feedback (padlet)
 • Grote groep: discussie

Groepsindeling: Maak groepjes van maximum vijf personen die aan volgende voorwaarden voldoen:

 • in elke groep zit één persoon met een pc of tablet
 • één deelnemer heeft ≤ 10km, één deelnemer heeft ≤ 50km en één deelnemer heeft ≥ 100km afgelegd om naar de conferentie te komen
 • in elke groep zit zowel een man als vrouw
 • in elke groep zit een persoon die ≤30 jaar, ≤45 jaar, ≥ 50jaar is

Plenaire discussie

Dankjewel!

Credits:

Created with images by Anthony Quintano - "Breaking The Ice On The Hudson River With United States Coast Guard Cutter Hawser" • kwankwan - "KICX2030" • Joshua_Willson - "mustang old car muscle speed vintage luxury" • Anderson Mancini - "Reflection" • Felix5413 - "Baustellen In Birmenstorf AG" • Conal Gallagher - "Flowers" • debtony - "Jan 12: The Yoga crew were here!" • adege - "mushroom mushroom group sponge" • DaveBleasdale - "discussion" • Nick Kenrick.. - "The Moon takes up the wondrous tale series"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.