Loading

Nieuwsbrief basisschool De Hobbit december 2020

Beste ouders,

Hulde aan dit team! Wat een inspanningen om in de laatste week voor de kerstvakantie deze omslag weer in te zetten. Na een onzekere periode waarin we met elkaar al zoveel hebben opgevangen. Adhoc situaties vragen niet enkel veerkracht, het vraagt extra inzet en met name een intensief denkproces. Teamleden die op hun vrije dag participeren in overleggen, teamleden die in rol van oma op de vrije dagen bedragen leveren in de afstemming, teamleden die op de vrije dag nu met kind aan de hand naar school komen, efficiënte taakverdeling tussen leraren zonder duo en ook tussen leraren met duo om alle puntjes op de i te zetten, het streven naar uniformiteit en gezamenlijkheid, het balanceren tussen haalbaarheid en de behoeften van leraren, ouders en kinderen.

Trots ben ik als directeur op dit team. Wat hebben wij een team op De Hobbit. Voor u en de kinderen zit dat in de uitwerking. In het aanbod. Voor mij als directeur zit het in het proces. We zijn er voor elkaar in vraagstukken, we delen good practices, we vangen elkaar op in de korte momenten van frustratie en het zoeken naar oplossingen. En we lachen samen. Of het nu een flauwe opmerking is of het stangen van een collega. De sfeer is goed. Dat levert kwalitatief goed onderwijs op.

Noodopvang

De noodopvang wordt gerealiseerd voor gezinnen waarvan één of beide ouders werkzaam zijn in een cruciaal beroep of kwetsbare gezinnen. Deze gezinnen hebben eerst een inspanningsverplichting om andere vormen van opvang te verkennen (familie, vrienden, etc) voordat er een beroep wordt gedaan op de school. Het aantal gezinnen dat na de ervaringen in de eerste lockdown moet vaststellen dat er geen andere mogelijkheden meer zijn dan de school om hulp te vragen is verdrievoudigd. We komen in de buurt van 25 % van onze totale leerlingenpopulatie. Deze informatie zal op gemeenteniveau aan de wethouder van onderwijs worden doorgegeven. Het zijn opvallende signalen. Dit betekent dat er per dag 3 leraren en 1 stagiaire aanwezig moeten zijn om al deze kinderen op te vangen. Dat betekent dat er voor 3 groepen geen leraar beschikbaar is gedurende de dag en dat deze leraren na hun werkdag geen tot beperkt tijd hebben voor de groep. Grof gezegd is dat 1/3 van de school. Ik wil dit benoemen, zodat er geen irreële verwachtingen ontstaan over de bereikbaarheid van leraren.

Elke dag (behalve de woensdag) is er een KB, MB en BB leraar ingeroosterd voor de noodopvang.

 • Maandag: juf Nicky, juf Anita, juf Kim en LIO- stagiaire juf Vivian
 • Dinsdag: juf Lenneke, juf Yvonne en juf Yasmine en LIO- stagiaire juf April
 • Woensdag: juf Kinou en juf Nicole en stagiaire juf Bente
 • Donderdag: juf Carmen, meester Stefan, juf Lonneke en LIO-stagiaire juf Cobie
 • Vrijdag: juf Hester, juf Mandy, meester Onno en stagiaire juf Hannah

Ik merk dat een aantal ouders die gebruik maken van de noodopvang de kinderen in de school afzetten. Dat is niet de bedoeling. Het is nog steeds niet toegestaan voor ouders om de school te betreden. De toename van het aantal besmettingen creëert geen mogelijkheden voor extra contact tussen volwassenen. De kinderen komen zelfstandig de school in. Aldaar worden zij opgevangen door de teamleden.

Thuisonderwijs

We hebben de onderzoeksgegevens op de studiedag van 26 oktober geanalyseerd. Waar zijn ouders tevreden over? En waar is behoefte aan? Wat zijn de bevindingen van het team?

Tevreden:

 • benodigde tijdsinvestering van thuiswerk (1-2 uur per dag is voldoende)
 • benodigde inspanningen van ouders in de begeleiding van de kinderen
 • ondersteuning van de leraar
 • flexibiliteit team
 • ondersteuning van ouders bij vragen
 • 75% v.d. leerlingen vond dat de leerstof goed aansloot bij hun niveau
 • leerlingen vonden de leraren goed bereikbaar en ze voelden zich begrepen
 • inzet digitale programma’s

Meer behoefte aan:

 • afwisseling in verwerking (digitaal en schriftelijk)
 • afwisseling in aanbod (herhaling en instructie)
 • de leerlingen willen meer leren op het gebied van spelling/ taal
 • meer aandacht voor andere vakken, niet alleen rekenen en lezen
 • groepsmomenten en live contact met de leraar (dit is niet zichtbaar in het onderzoek. Dit hebben een paar ouders persoonlijk als feedback gegeven)

Signalen van ouders:

 • grote hoeveelheid e-mails is lastig te verwerken (met name als er meerdere kinderen in een gezin zijn)
 • De combinatie van thuisonderwijs en thuiswerken is pittig in de uitvoering en veroorzaakt druk bij de ouders (met name bij meerdere kinderen in een gezin)
 • 43 % van de ouders geeft aan te weinig te hebben om hun kind te begeleiden
 • 5% van de ouders geeft aan geheel geen tijd te hebben om de kinderen te begeleiden in combinatie met thuiswerken
 • 19% van de ouders geeft aan dat er in het gezin spanningen ontstaan in de ouder kind relatie bij het maken van thuiswerk
 • Een deel van de ouders voelt zich niet toegerust om een goede instructie te geven

Bevindingen team:

 • de groepsresultaten zijn gelijk gebleven of gegroeid na de Corona periode. De groep heeft de gewenste ontwikkeling doorgemaakt om binnen het niveau te groeien.
 • het digitale aanbod is passend bij wat de leerlingen nodig hadden om de ontwikkeling te behouden. Er trad echter wel verveling op. Het ging ten koste van werkplezier.
 • er is in groep 3 tijdens de Corona periode veel gelezen thuis. Dit vertaalt zich terug in de opbrengsten. Groep 3 is als groep een geheel niveau gegroeid op het gebied van technisch lezen.
 • een deel van de ouders (43%) heeft niet de gelegenheid om thuis tijd vrij te maken om de kinderen intensief te begeleiden met het thuiswerk. Dit vormt risico’s indien belangrijke instructies of oefenwerk niet begeleid kan worden, afgeraffeld wordt of niet gemaakt wordt. Het is van belang dat je na een thuiswerk periode met de groep als totaal weer verder kan.
 • er is door een paar ouders uitgesproken dat er behoefte is aan groepsmomenten. Daar willen we aan tegemoet komen.
 • bij het aanbod heeft de focus gelegen op rekenen en lezen. Er is onder de ouders en leerlingen behoefte aan een breder aanbod.
 • het is fijn dat we met een uniform rooster werken. Dat maakt alles voor de teamleden in de noodopvang zeer overzichtelijk. Ook voor ouders kan dit prettig zijn.
 • het ruilen van de leesboeken is essentieel om ervoor te zorgen dat de leerlingen veel blijven lezen.
 • De noodpakketten liggen voor alle groepen aan het begin van het jaar klaar. Dat geeft lucht om de leerlingen binnen korte tijd van thuiswerk te voorzien en als team tijd te maken voor de afstemming op schoolniveau.

Hoe hebben we deze gegevens vertaald naar het nieuwe thuisonderwijs aanbod:

 1. Er is dagelijks een contact moment met de leraar/ groep. De groepen 3 t/m 8 werken met 1 inbelmoment per dag als groep. Iedere groep heeft een vaste tijd voor het inbellen.
 2. Bij de kleuters werken we met een individueel belmoment (op aanmelding) per dag. De leraren van broer Konijn en Donald Duck zijn 2 dagen per groep verspreid over de week bereikbaar voor de kinderen.
 3. De tijdsinvestering van het thuiswerk ligt tussen 1-2 uur. Vanwege de belmomenten kan de 2 uur in een enkele groep overschreden worden.
 4. De groepen 3 t/m 8 krijgen instructie spelling aangeboden. Voor 6 t/m 8 worden de dictees vooraf ingesproken vanwege de haalbaarheid in de tijd.
 5. De digitale software wordt nog steeds ingezet, aangevuld met schriftelijke verwerking en een breder aanbod dan rekenen en lezen.
 6. Elke maandag en donderdag mogen alle leerlingen een boek komen ruilen/ halen tussen 13.00 en 14.00 uur. Ook voor de kleuters liggen er prentenboeken klaar. Alle boeken worden per leerling geregistreerd. Het aanbod leesboeken op De Hobbit is in vergelijking met andere scholen groot, uitgebreid en divers te noemen. Zodoende zijn we zuinig op onze boeken. We willen ze graag allemaal weer terug.
 7. Indien de leraar is ingezet voor de noodopvang is er voor de leraar geen verplichting om deel te nemen aan de inbelmomenten per dag en/ of het reageren op vragen van ouders en leerlingen.
 8. De directie nodigt op de eerste donderdag van de eerste schoolweek (7 januari 13.15 uur) de klassenouder(s) van elke groep (of één van de klassenouders) uit voor een digitaal Teams contact moment. In dit gesprek is er gelegenheid om de ervaringen van de opstart van het thuisonderwijs te delen. Hoe gaat het in de groep? Het is geen verplichting om in dit overleg aan te sluiten. Het wordt zeer gewaardeerd indien het ouders lukt om aan te sluiten.

Hoe graag we ook zouden willen dat alle leerlingen bij alle inbelmomenten aansluiten en al het oefenwerk met de juiste zorg en aandacht wordt gemaakt, leggen we ook de ouders geen druk op. We gaan ervan uit dat elke ouder zijn uiterste best doet om het thuiswerken te combineren met thuisonderwijs zonder lesbevoegdheid. Het gaat vooralsnog maar om 2 weken en het is van belang vooral de rust thuis te bewaren. De toekomst van uw kind staat niet op het spel als er in deze 2 weken iets niet lukt. Het is voor kinderen vaak wel fijn als er een structuur is in hun dag. Het helpt om thuis momenten af te spreken waarin ze zelf hun tijd in mogen richten en wanneer er aan schoolwerk wordt gewerkt. Voor sommige kinderen helpt het ook om met een vriendje of vriendinnetje samen aan het thuiswerk te werken en daarna samen te spelen. De leerlingen mogen immers met elkaar in contact.

We ontvangen momenteel de eerste reacties van ouders waarin het inbellen als een struikelblok wordt ervaren. Het blijft zoeken naar de balans. We hebben ouders die hebben gevraagd om meer groepsmomenten en we hebben nu ouders die vragen om minder groepsmomenten. Ik heb voor beide begrip. Mijn jongste zoon belt ook niet alle momenten in, omdat papa en mama een cruciaal beroep hebben en we hem thuis kunnen laten bij zijn oudere broers van het VO. Ik kan de jongens van het VO niet vragen om ook nog te zorgen dat hun jongere broertje op tijd klaar zit voor het inbellen, terwijl zij zelf ook om de haverklap moeten inbellen om instructie te volgen. Dan mist mijn zoon dus 2 inbelmomenten. Dat is dan zo. Niet van wakker liggen. Voor de groepen 6 t/m 8 gaan we ervan uit dat de leerlingen het inbellen redelijk zelfstandig kunnen. Voor deze leerlingen vragen we een maximale inspanningsverplichting van de leerlingen zelf.

U vindt het totale onderzoeksverslag in de bijlage.

Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma

De school heeft eind oktober te horen gekregen dat we de subsidie t.b.v. het inhaal- en ondersteuningsprogramma toegewezen hebben gekregen. Dat is goed nieuws. Deze subsidie is gericht op leerlingen die met een extra zetje in de rug hun aansluiting met de kerndoelen kunnen versterken. Die leerlingen waar een betekenisvolle vooruitgang wordt verwacht na 10 weken extra aanbod voor het vak rekenen of begrijpend lezen. We mogen deze begeleiding zodoende niet aan alle kinderen aanbieden.

Dit aanbod wordt gerealiseerd voor de groepen 4 t/m 7. Het gaat om 30 minuten extra aanbod voor 2 groepjes leerlingen per klas (max. 5 lln. per groepje). Het aanbod vindt plaats onder schooltijd of aansluitend na schooltijd.

Na de kerstvakantie gaan we de ouders benaderen van de leerlingen die op basis van de selectie criteria gebruik mogen maken van het aanbod. Het is geen verplichting om van dit aanbod gebruik te maken. Ouders dienen toestemming te geven.

Groep 2.

De school heeft elk jaar opnieuw de ambitie om de leerlingen van groep 2 vanaf januari of maart bij elkaar te plaatsen in het lokaal van Mickey Mouse. Die wens is er ook dit schooljaar.

Naar verwachting wordt het een fasen traject. Er is een groep leerlingen van groep 2 die we nog voor de voorjaarsvakantie bij elkaar in Mickey Mouse laten opstarten. Er is een kleine groep leerlingen die we na de voorjaarsvakantie laten starten en we houden de mogelijkheid open voor het instromen van groep 2 leerlingen die na de meivakantie de ontwikkeling hebben doorgemaakt die noodzakelijk is om de overstap naar groep 3 te maken. We zijn momenteel in een vergevorderd stadium van de realisatie. Vanwege de ontstane situatie van de schoolsluiting en het realiseren van de feestdag is er onvoldoende tijd geweest om alles definitief te maken. We pakken dit na de kerst weer op.

Vernieuwde website en schoolgids

Het is bijna niet voor te stellen, maar we zijn iets minder dan een jaar met elkaar onderweg (met zo nu en dan Corona vertraging) om de website te vernieuwen en een nieuwe schoolgids op te stellen. We hebben de afgelopen 2 ½ jaar heel hard gewerkt aan het versterken van ons onderwijs vanuit de vernieuwde visie. Dit willen we graag zichtbaar maken voor anderen. Wat maakt het onderwijsconcept van De Hobbit onderscheidend ten opzichte van de scholen om ons heen?

We willen niet werken met verbeteringen en aanpassingen binnen de huidige website. We willen een modern ontwerp. Een ontwerp dat past bij onze moderne kijk op onderwijs. Er is een keuze gemaakt in de template, er zijn momenteel achter de schermen overzettingen gaande, we hopen na de kerst de puntjes op de i te zetten. We streven naar een vernieuwde website na de voorjaarsvakantie. En alles wat eerder lukt is meegenomen.

De schoolgids is in goede handen bij Mark Poolstra. Een ouder van onze school. De vormgeving ziet er fantastisch uit en we zien zelfs subtiel iets terug van ons kunst&cultuur profiel in de lay out. Heel knap gedaan. De foto’s in de schoolgids ontbreken. Meester Hans wilde deze foto’s graag maken. Vanwege Corona heeft hij besloten te wachten met het maken van foto’s. We gaan proberen voor de voorjaarsvakantie de foto’s te realiseren. Het zou mooi zijn als we de foto’s ook kunnen gebruiken op de website. Na de kerstvakantie wordt dit verder opgepakt.

Vakdocenten

De tekenjuf heeft de laatste afrondende tekenles niet kunnen geven vanwege ernstige verkoudheidsklachten. Er wordt nog gekeken of we nog een inhaalmoment inplannen of dat we de leerlingen de tekeningen zelfstandig laten afronden.

Zodra de school weer open mag, en het juiste moment daar is, staan onze nieuwe vakdocenten klaar. Juf Carmen heeft volgens plan aanbod gerealiseerd voor de school. De kleuters krijgen vanaf de start van het nieuwe jaar geen dansles meer van juf Ashley maar muziekaanbod van een meester waarvan de naam me even is ontschoten. En de groepen 3 t/m 8 gaan over naar dansles van onze vaste dansjuf Milou van DC Dance.

Native speaker gezocht

Juf Anna Eva heeft ons een paar weken geleden plotseling laten weten dat zij de Engelse lessen bij ons op school niet meer zal verzorgen. Ze stopte per direct. We vinden het ontzettend jammer dat juf Anna Eva niet meer komt. Wij zagen de leerlingen met plezier haar lessen volgen. Juf Anna Eva heeft moeten concluderen dat de voorbereidingen voor de lessen en te grote druk legde op haar privé situatie. Het is altijd balanceren tussen werk en gezin.

We zijn nu op zoek naar een nieuwe native speaker. Kent u iemand die geïnteresseerd zou zijn om bij ons aan de slag te gaan als native speaker dan horen we dat graag. We zijn streng op de Engelse uitspraak. Het is echt een pré dat er foutloos Engels wordt gesproken. Reacties mogen naar directie@dehobbit.org.

Thema onderzoek inspectie

Als klap op de vuurpijl hebben we eind november gehoord dat de inspectie een thema onderzoek gaat uitvoeren op onze school in januari/ februari 2021. Het thema onderzoek wordt vooralsnog digitaal gevoerd. Er is ons gevraagd vooraf documenten aan te leveren waarin we aantonen op welke wijze we werken aan kwaliteitsverbetering en welke keuzes we maken in relatie tot de leerlingenpopulatie (en waarom). In het digitale gesprek ligt hier de focus naast de opbrengsten, het onderwijsaanbod en de ambities van de school. Juf Mandy en ik hebben de voorbereiding opgepakt. We zijn al een heel eind op weg in de documenten die we moeten aanleveren. We hebben op De Hobbit ook een mooi verhaal te vertellen.

Er is met mij gecommuniceerd dat er in de eerste schoolweek na de kerstvakantie contact met ons wordt gelegd om een datum af te spreken voor het overleg. We wachten het contact af.

Dropbox

We proberen zoveel mogelijk schoolplan doelen op gang te houden. De Dropbox staat beschreven in het beleidsdocument sociale veiligheid. We willen op school graag een dropbox ophangen waar kinderen berichten in kwijt kunnen met betrekking tot de sociale veiligheid. Voel je je onzeker? Gebeuren er zaken waar je verdrietig van wordt? Maak je je zorgen om jezelf, je vriendin of je ouders? Zaken waar je als kind een oplossing voor probeert te zoeken of die je even wilt delen met iemand. We kunnen natuurlijk een schoenendoos ophangen met een gleufje, maar we willen graag een stevige box die afgesloten kan worden.

Is er een ouder die voor ons een dropbox kan maken? We horen het graag.

U ontvangt geen maandkalender van de maand januari. We starten naar verwachting halverwege januari weer met de leerlingen op. De voorstellingen van KIJKkunst hebben we geannuleerd. De maand januari hebben we vrijgemaakt van activiteiten.

 • maandag 4 januari: de eerste dag thuisonderwijs

Ik dank u voor uw aandacht voor deze nieuwsbrief.

We hebben al bijna een jaar beperkingen vanwege Corona. Dit betekent dat er weinig tot nauwelijks gelegenheid is voor persoonlijk contact met ouders. Het is onvoorstelbaar dat dit al zo lang duurt. Ik geef eerlijk toe dat we de eerste week merkten dat onze lessen rustiger startte, omdat er geen vertraging optrad door een ouder die nog even wat wilde zeggen tegen de juf of in de klas tegen een kind. Het was sneller stil in de gangen wat bijdroeg aan rust en structuur in de school. Zo langzamerhand snak je bijna naar ouders die je uit een klas moet halen, omdat de bel toch echt al is gegaan en de juf of meester met de lessen moet gaan beginnen. Het is toch niet voor te stellen dat de kleuters die met 4 jaar zijn gestart na april 2020 straks 5 jaar worden in 2021 zonder dat hun vader of moeder in de kring heeft gezeten bij het starten van de dag. Geen moeders, oma's, vaders of opa's die in de gang lezen met een tweetal of drietal leerlingen van groep 3. Het voelt als zo lang geleden.

Ik moet streng zijn op oudercontact in het belang van de veiligheid voor het personeel. Een Covid besmetting levert te veel nadelen op, maar we missen jullie wel in de school. Ik wens dat de school in 2021 weer opengesteld wordt voor ouders. Het is nog even afwachten of dit voor de zomervakantie gerealiseerd kan worden. Laten we maar zeggen dat we iets hebben om naar uit te kijken.

Fijne feestdagen en blijf gezond.

Met vriendelijke kerstgroet,

Namens het team

Esther Veldt