เก็บข้อมูลมุมมองของประชาชนใน เขตคันนายาว เขตสายไหม และเขตบึงกุ่ม ที่มีต่อแนวทางการพัฒนาราชการไทย

แบบรายงานการเก็บข้อมูล มุมมองของประชาชนใน เขตคันนายาว สายไหม และเขตบึงกุ่มที่มีต่อแนวทางการพัฒนาราชการไทย

ตอบคำถาม

1.ท่านคิดว่า ประชาชนคิดเห็นอย่างไรในแนวทางการบริหารราชการไทย

การบริหารราชการไทยเป็นการทำงานด้วยความตั้งใจยึดหลักความถูกต้อง ฉับไวและเอื้อเฟื้อสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยไม่หวังผลกำไร มีการทำงานที่อาจจะล่าช้าไปบ้าง และค่อนข้างไม่มีประสิทธิภาพ บริหารงานไม่เป็นระบบอยากให้รัฐบาลเป็นกลางในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ บังคับให้ประชาชนเชื่อฟังตนเองอยากให้หน่วยงานราชการปรับปรุงองค์กร ลดอำนาจ เพิ่มคุณภาพ และการทำงานของระบบราชการทำหน้าที่ได้ไม่ค่อยดีเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจแย่ประชาชนหางานทำยากการเงินฝืดเคือง การบริหารแย่มากควรเปลี่ยนแปลงระบบรัฐบาลใหม่ ควรนำปัญหาของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมาแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้บ้านเมืองมีเศรษฐกิจที่ดีกว่าทุกวันนี้

2.แนวทางการบริหารราชการไทยในอนาคตควรเป็นอย่างไร และข้าราชการควรมีทักษะใดเพื่อรองรับกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการในอนาคต

ลดความผูกมัดความรับผิดชอบของผู้มีอำนาจ และอยากให้กระบวนการทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้ อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงการทำงานและการวางแผนการทำงานมากกว่านี้ ควรนำการบริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการแก้ไขปัญหา รัฐบาลควรส่งเสริมปฏิรูประบบราชการอย่างต่อเนื่องและจริงจังควรนำหลักการบริหารการจัดการที่ดีมาใช้แก้ไขปัญหา และควรวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนแต่ละแผนกสาขาควรแยกออกจากกันทำตามความถนัดและความสามารถของแต่ละคนแยกงานกันแบบคนละสัดส่วน เพื่อที่จะทำให้การทำงานระบบราชการรวดเร็วและงานจะออกมาดี และเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่หน้าเชื่อถือให้แก่ประชาชน

3.ขอให้ท่านนำขอบข่ายทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1 ขอบข่ายมาวิเคราะห์ว่าขอบข่ายสามารถอธิบายการบริหารราชการไทยปัจจุบัน

สังคมวิทยา มีประโยชน์ต่อนักรัฐประศาสนศาสตร์ก็คือ เป็นการศึกษาถึงสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารภาครัฐ โดยเฉพาะการทำความเข้าใจและทำการศึกษาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคมเพราะมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคมอย่างยิ่ง ถ้าหากทางราชการได้ละเลยในส่วนนี้แล้ว อาจส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรมของรัฐไม่ประสบความสำเร็จได้ นอกจากนี้แล้ว วิชาสังคมวิทยายังสามารถอธิบายถึงรูปแบบการบริหารงานภายในหน่วยงานราชการได้ ผู้บริหารจำเป็นต้องศึกษาถึงวัฒนธรรมหรือประเพณีภายในหน่วยงานนั้น ๆ ก่อน เช่น การศึกษาถึงแบบแผนในการติดต่อสื่อสารของบุคคลภายในองค์การ และการศึกษาถึงความเชื่อของผู้ปฏิบัติงาน จะช่วยให้การบริหารงานภายในองค์การมีความสงบและความเรียบร้อย

4.การทำงานชิ้นนี้ทำให้ท่านได้เรียนรู้อะไร

ได้รู้ถึงความคิดเห็นหลากหลายความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ว่าต้องการให้รัฐบาลมีความเป็นกลางกับประชาชนและยังทำให้รู้ถึงพฤติกรรมของแต่ละคนว่าให้ความสำคัญกับการบริหารราชการมากน้อยเท่าใด อีกทั้งยังได้ประสบการณ์และการใช้ทักษะทางการพูดเพื่อขอความร่วมมือเพื่อให้บุคคลได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจและการทำงานครั้งนี้ยังสอนให้มีความอดทนต่อหน้าที่และอารมณ์ ทำให้ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันและทำให้ได้เห็นว่าคนแต่ละคนมีความคิดที่แตกต่างกัน

Created By
Panmook Phumpanya
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.