Professorer på merdekanten og i tareskogen En inspirasjonsreise til hitra og frøya 14.juni 2017

14.juni besøkte 27 professorer fra NTNU øyriket Hitra og Frøya. Fokus på havbruk generelt og tare spesielt. Dette er en av aktivitetene i prosjektet "Makroalger Trøndelag".

Blått Kompetansesenter ønsker å skape en arena for koordinering av relevante aktører og relaterte FoU-prosjekter for å sikre en målrettet og effektiv utvikling av havbruksnæringen. Gjennom prosjektet "Makroalger Trøndelag" vil vi identifisere aktuelle satsningsområder og kunnskapshull for næringen i Trøndelag. Prosjektet skal bidra til en organisering for nye og etablerte interessenter i nettverk og felles plattform for kunnskapsutveksling. Ut i fra prosjektet skal det etableres en strategi for den videre satsningen på makroalger.

Inspirasjonsreisen hadde følgende hovedpunkter:

  • Oppdrettsanlegg for laks - visningsanlegget til Lerøy Midt/Kystmuseet
  • SalMar - omvisning på InnovaMar
  • Nutrimar - omvisning på fabrikken
  • BLÅTT kompetansesenter - bedriftspresentasjoner av Måsøval Fiskeoppdrett, Frøya Tare, Guri Kunna vgs restaurant- og matfag og SES (Seaweed Energy Solutions)
  • Tareanlegg - besøk på taredyrkingsanlegget til SES
  • Middag og avslutning på Rabben Restaurant

Foto: NTNU

Trøndersk Kystkompetanse takker for oppdraget og ser frem til videre samarbeid

Heidi Glørstad Nielsen, rådgiver og prosjektleder hos Trøndersk Kystkompetanse heidi@kystkompetanse.no / 979 66 966

Created By
Heidi Glørstad Nielsen
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.