Brugge bij valavond Op weg met liefhebbers van fotografie

Toegangsmolen tot Brugge
Het achterdeurtje
In volle concentratie
Street of Brugge
Postkantoor
Winterlandschap
Een ridderlijk gezin
Op zoek naar een rustplaats
Belfort
Bridge B&W
Brug der tranen
Created By
Donald Claeys
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.