Loading

kwietniówko - majówka Z OpactwEM Cystersów W TLE

Opactwo Cystersów w Lubiążu

Cysterski zespół klasztorny w Lubiążu, jeden z największych zabytków tej klasy w Europie, będący jednocześnie największym opactwem cysterskim na świecie. Opactwo to nazywane jest arcydziełem śląskiego baroku. W skład zespołu klasztornego wchodzą:

Bazylika Wniebowzięcia NMP z lat 1307–1340 (zbudowana na planie romańskiego kościoła Wniebowzięcia NMP z XII w.), klasztor, pałac opatów (XVII / XVIII w.), pomocniczy kościół św. Jakuba, zabudowania gospodarcze.

W krypcie pod gotycką bazyliką znajdują się nagrobki Piastów Śląskich (m.in. Bolesława Wysokiego) oraz mumie opatów cysterskich i zakonników. W dobrym stanie zachowało się 98 mumii.

Opactwo Cystersów w Lubiążu

MAJÓWKOWO

Created By
Grzegorz Matoryn
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.