วาฬ (whale) คือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ อาศัยอยู่แต่เฉพาะในทะเลหรือมหาสมุทร เป็นสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายปลา คือรูปร่างเพรียวยาว มีครีบและมีหางเหมือนปลา แต่หางของวาใจะเป็นไปในลักษณะแนวนอน ไม่ใช่แนวตั้งเหมือนปลา ซึ่งวาฬไม่ใช่ปลา เพราะว่าวาฬหายใจด้วยปอด ซึ่งเหมือนมนุษย์เรา วาฬจึงต้องขึ้นมาเหนือทะเลอยู่ตลอดเพื่อหายใจ เมื่อวาฬขึ้นมาบนผิวน้ำเพื่อหายใจออก จะมีไอน้ำพ่นออกมาจากอวัยวะที่อยู่บนหัว ซึ่งเป็นรู คือจมูกของวาฬ

วาฬมีตาที่ขนาดเล็กมากจึงไม่ได้มองมากเท่าไหร่ ดังนั้นวาฬจึงใช้เสียงเป็นหลัก โดยจะส่งคลื่นเสียงที่คล้ายกับระบบโซนาร์ติดต่อกับวาฬในฝูง วาฬกินสัตว์น้ำ พวกกุ้ง แพลงตอน หมึก ปลา และแมวน้ำเป็นอาหาร วาฬอาศัยอยู่รวมกัน ออกลูกเป็นตัว ดดยครั้งละ 1 ตัว และตั้งครรภ์ประมาณ 1 ปี วาฬมีหลายสายพันธุ์ เช่น วาฬน้ำเงิน วาฬสีเทา วาฬหลังค่อม วาฬฟิน วาฬหัวบาตร วาฬไรท์ วาฬเบลูก้า เป็นต้น

วาฬสีน้ำเงิน (blue whale) เป็นสัตว์เลี้ยงลุกด้วยนมขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยทั่วไปยาวประมาณ 26-29 เมตร อาศัยอยู่ในมหาสมุทร

วาฬหัวทุย ( Sperm whale) เป็นวาใชนิดเดียวที่มีฟัน ขนาด 11-15 เมตร ปัจจุบันตกอยู่ในสภาพมีแนวโน้มสูญพันธ์

วาฬเพชรฌาต ( killer whale / orca ) ลักษณะเด่นของวาฬเพชฌฆาตคือ มีสีดำบริเวณส่วนหลัง และมีส่วนอกและท้องเป็นสีขาว รวมทั้งบางส่วนของด้านข้างลำตัวและด้านหลังดวงตาที่มีสีขาวเช่นกัน ลำตัวขนาดใหญ่และแข็งแรงมาก มีครีบหลังขนาดใหญ่คล้ายรูปสามเหลี่ยมสูงถึง 2 เมตร โดยทั่วไปวาฬเพชฌฆาตตัวผู้จะมีความยาว 6-8 เมตร และมีน้ำหนักประมาณ 6-7 ตัน ส่วนตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าไม่มาก แต่วาฬเพชฌฆาตบางตัวอาจมีความยาวได้สูงสุดเกือบ 10 เมตร และหนักถึง 10 ตัน ซึ่งวาฬเพชฌฆาตสามารถว่ายน้ำได้เร็วกว่า 56 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

วาฬนาร์วาล (Narwhal) มีฉายาว่า "ยูนิคอร์นแห่งท้องทะเล" เป็นวาฬสีขาว วึ่งจะมีแต่ตัวผู้ที่มีเขี้ยวยื่นออกมาคล้ายเขายูนิคอร์น อาจะมีออกมาถึง2แท่งก็ได้

วาฬเบลูก้า (Beluga whale) หรือวาฬขาว จัดอยู่ในประเภทวาฬมีฟัน กินสัตว์น้ำเป็นอาหาร เช่น กุ้ง, หอยและปลา เป็นต้น ตัวผู้จะมีความยาวลำตัวมากกว่าเมื่อเทียบกับตัวเมีย โดยตัวผู้ตัวเต็มวัยจะมีความยาวลำตัวเฉลี่ย 3.5-5.5 เมตร ส่วนตัวเมียมีความยาวลำตัวเฉลี่ย 3-4.1 เมตร น้ำหนักกว่า 1 ตัน สำหรับลูกวาฬแรกเกิดจะมีสีเทา และสีเทาจะค่อย ๆ จางลงจนกลายเป็นสีขาวในตัวเต็มวัย สามารถว่ายน้ำเดินทางไปในใต้น้ำที่ดำมืดได้ โดยใช้ระบบโซนาร์ในการนำทาง ที่ผลิตมาจากก้อนไขมันบนส่วนหัว และกลั้นหายใจได้นานถึง 20 นาที ตัวผู้สามารถดำน้ำได้ลึกถึง 500 เมตร เพื่อหาอาหาร ขณะที่ตัวเมียและลูกวาฬที่มีขนาดเล็กกว่าดำได้ลึกเพียง 350 เมตร วาฬเบลูกาไม่มีครีบหลัง เพื่อลดการสูญเสียความร้อนและปรับตัวให้สามารถว่ายน้ำภายใต้แผ่นน้ำแข็ง และมีจุดเด่น คือ มีสีขาวปลอดตลอดทั้งลำตัวเพื่อพรางตัวจากผู้ล่า นั้นคือ หมีขั้วโลก และวาฬเพชฌฆาต โดยคำว่า "เบลูกา" มาจากภาษารัสเซีย แปลว่า สีขาว

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.