Van Kijken naar Zien objecten in mijn huis

"In het thema vindt de vorm van de foto zijn bestaansrecht, want zonder een interessant uitgangspunt kan geen enkele foto het decoratieve bestaan ontstijgen"

"Als we twee beelden naast elkaar zien, zoeken we onherroepelijk naar een zinvol verband, waarschijnlijk omdat we ons niet kunnen voorstellen dat de foto's zonder reden naast elkaar staan"

"De compositaire ordening van een foto is een belangrijk onderdeel van de fotografische taal. De ordening van het beeld is de grammatica van de uitdrukking"

"Veelal wordt over het begin van het creatieve proces, het krijgen van inspiratie, geschreven dat het voorkomt uit een bepaalde staat van meditatief bewustzijn"

Created By
Ronald de Goede
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.