Grattis med dagen! Mamma!

Vi vil gjerne invitere deg på middag i ettermiddag kl. 14.30. Haakon vil at du selv kan velge mellom to restauranter som vi tror du liker. Det står da mellom Mucho mas og Egon Storo. (Eller et annet sted om du ønsker)

Gi oss tilbakemelding når du er klar for det. Håper du hadde en koselig bursdag i går! 😀

Hilsen Haakon og Tor

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.