Loading

Ragnhild har hatt naboens kloakk i båthuset i 17 år Ordføreren mener kommunen har gjort en god jobb

Da ekteparet Ellila skulle bygge om båthuset sitt i Fjeldal i Lillesand i 2002, fikk de beskjed av entreprenøren om at de måtte ordne opp i kloakksituasjonen sin først. Det var da de fant ut at naboens kloakk rant ut i deres båthus. De klagde inn saken til Lillesand kommune i håp om at de kunne ordne opp i situasjonen. Det ble en mye lengre prosess en ekteparet hadde forventet. I dag, 17 år senere, har de fremdeles naboens kloakk i båthuset.

«Nå er det ikke så ille fordi det har regnet så mye, men vanligvis ligger det sånne store brune kaker her», sier Ellila.
Slik så båthuset til Ellila ut i 2010, og det er enda ikke gjort noen endringer på anlegget til naboen. Foto: Privat

Etter at ekteparet klagde, kom kommunen for å ta målinger av vannet i elven. Da fikk de påvist kloakkutslipp. Saksbehandleren de hadde den gang sa at de skulle få ordnet opp i saken fort, men så hun gikk av med svangerskapspermisjon. I følge Ellila var det da problemene startet.

Like etter ble ekteparet Ellila anklaget av kommunen for å ha ødelagt kloakkanlegget til naboen ved å kjøre traktor over rørene. Det var umulig, siden Ellila hadde kjøpt inn traktoren etter at forurensningen startet.

«Det er jo ikke tvil om at dette kunne ha vært løst», sier ordfører Arne Thomassen.

Lillesand kommune har lenge omtalt saken som en konflikt mellom to naboer. Dette fordi de mener at så lenge to naboer ikke blir enige om en felles løsning på problemet ser de på det som en nabokonflikt. Dette reagerer Ellila kraftig på siden de selv verken er bygge- eller avløpsansvarlige.

«Det er jo ikke vår oppgave å komme med løsning i et forhold som vi anser som privatrettslig. Det må de selv finne ut av», sier rådmann Guri Ulltveit-Moe.
Ordfører Arne Thomassen utenfor rådhuset i Lillesand

Ordføreren sier Vann- og avløpsavdelingen i Lillesand kommune har kommet med mange løsninger for å prøve å bedre situasjonen. Blant løsningene han nevner er å bygge et privat anlegg for alle byggene i området. Da vil Ellila være nødt til å være med å betale for det nye anlegget.

Kommunen har lagt inn i sin investeringsplan at de skal bygge et nytt anlegg for vann og kloakk i området som skal stå klart i 2020. Da vil problemet være løst. Dette ble også lovet i 2010, men fremdeles står det ikke noe nytt anlegg i Fjeldal.

«Når kommunen har lagt det inn i sin investeringsplan, så er det jo mye med tanke på at dette forholdet skal løses. Da mener jeg kommunen har gjort en god jobb for å få løst det», sier ordfører Arne Thomassen.

Ordføreren er folkevalg, og som folkevalgt har han også en ombudsrolle som innebærer å vareta innbyggernes synspunkter og interesser. Som ombudsmann er det derfor viktig å lytte til de som føler seg urettferdig behandlet av kommunen, slik som Ellila.

Ellila forteller derimot at de har opplevd å bli hengt ut av administrasjonen i kommunen, og blant annet blitt kalt "lite samarbeidsvillig". Det avviser både rådmann og ordfører.

Likevel starter ordføreren et leserinnlegg i Lillesands-Posten den 4. desember 2017 slik: «Som ordfører er det beklagelig at saken ikke er løst etter så mange år, men samarbeidsvilligheten til de involverte parter har ikke bidratt til å løse saken. I denne saken vil jeg derfor anbefale deg å ta kontakt med den andre part for å få oversikt over hvilke prosesser som har vært ført, og hva som har vært forsøkt prøvd med tanke på en løsning.» Dette skriver han som et svar på et innlegg skrevet av Nancy Olsen, en innbygger i Lillesand som har fulgt nøye med på saken, der hun skriver at ordføreren har sviktet i sin ombudsrolle overfor ekteparet Ellila.

Da vi spurte folk på gata i Lillesand sentrum om de hadde tillit til kommunen og ordføreren, svarte de fleste ja til det.

I kommune-Norge generelt kan det likevel tyde på at tilliten til kommunene ikke alltid er like god. I innbyggerundersøkelsen gjort av Difi i 2017, kommer det frem at omtrent ti prosent av innbyggerne mener at korrupsjon, som for eksempel bestikkelser og favorisering, skjer i kommunene i svært stor grad.

KS, Kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner, sin lokaldemokratiundersøkelse fra 2017 viser at 61 prosent av innbyggerne mener at de som har gode personlige forbindelser til kommunen eller kommunepolitikken lettere får ivaretatt sine interesser.

Til tross for at folk på gata stoler på ordføreren og kommunen er ikke Ragnhild Ellila alene om å ha opplevd det hun mener er urettferdig saksbehandling. Torfinn Egeland Nielsen opplevde i 2006 at drikkevannet hans ble forurenset med sulfid, noe som påvirket både helsen til barnebarna og dyrelivet langs bekken. Det tok lang tid før kommunen tilbød han en løsning.

«Kona og jeg hadde vært på ferie, og da vi kom hjem hadde barnebarna blitt syke med mageproblemer. Da begynte jeg fort å tenke på vannet», sier Torfinn Egeland Nielsen.

Mens Torfinn Egeland Nielsen var på ferie, hadde et entreprenørselskap som holdt til på naboeiendommen, begynt å flatsprenge ulovlig på et sulfidholdig område. Det sulfidholdige materialet begynte å forvitre og rant ned i bekken som var drikkevannskilden til både boligen og fabrikken til Egeland Nielsen i over et år. Før forurensningen startet hadde Egeland Nielsen sendt inn flere henvendelser til kommunen der han advarte mot at sprengningen av området ville føre til forurensning. Dessverre ble ikke henvendelsene tatt hensyn til.

«Det endte jo opp med å bli en stor forurensningssak som nesten tok knekken på bedriften og vi mistet vannforsyningen til boligen», sier Torfinn Egeland Nielsen.

Dyrene som holdt til rundt bekken ble hardt rammet av forurensningen. Froskene som holdt til langs elven døde, fisk som skulle opp langs elven for å gyte ble kvalt og menneskene som drakk av vannet ble syke.

«Naboen sin hund døde her for en stund siden. Vi lurte på om det var fordi den hadde drukket av bekken», sier Torfinn Egeland Nielsen.

Egeland Nielsen klagde til Lillesand kommune, men de ønsket ikke å blande seg inn i konflikten. De anså det som en konflikt mellom entreprenørselskapet som holdt til på naboeiendommen og selskapet til Egeland Nielsen.

«Den gangen oppfattet vi ikke spregningen som ulovlig, men det var ingen som hadde kompetanse på det», sier ordfører Thomassen.

Siden den gang har kommunen fått langt bedre kompetanse på hvordan man håndterer sulfidholdig materiale. Dersom saken hadde skjedd i dag hadde kanskje utfallet vært annerledes.

«Saken hadde blitt behandlet annerledes i dag, helt sikkert», sier Harald Øyvind Hoel, fungerende enhetsleder for teknisk forvaltning.

Etter en stund fikk Egeland Nielsen tilbud om å koble seg til kommunens vann og avløp. Endelig kunne de bruke vannet fra springen igjen.

Både saken til Ragnhild og saken til Torfinn har pågått i mange år. Guri Ulltveit-Moe ble rådmann i Lillesand kommune først i juni 2017. Hun har ikke vært rådmann i store deler av saksbehandlingen i sakene som presenteres i denne reportasjen.

Verken Heldal Entreprenør eller naboen til Ellila, Erling Berg, ønsket å uttale seg. Berg sier i en e-post at han er trøtt og lei alle utspillene fra Ellila og ønsker ikke å uttale seg noe mer om påstandene de har kommet med i løpet av årene. Heldal Entreprenør svarer oss ikke, til tross for gjentatte forespørsler. Det kan tenkes at dersom de hadde stilt til et intervju, ville de ha fortalt en annen side av saken.

Saken er laget av Melinda Killingstad Haugen & Anna Leah Thorseth Poppe. Foto er tatt av Anna Leah Thorseth Poppe.

Toppfoto er tatt i båthuset til Ellila slik det ser ut i dag. Fotografert av Anna Leah Thorseth Poppe.

Credits:

Anna Poppe

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.