Plavajoči grad 2016 razstava fotografij Grad snežnik 14. 10. 2016

Na gradu Snežnik je bila otvoritev razstave fotografij na temo festivala Plavajoči grad 2016. Fotografije so prispevali: Jan Prpič, Nives Pišek in Miloš Toni.

Nives Pišek

Jan Prpič

Pa nismo ostali le pri fotografijah. Društvo ljubiteljev Gradu Snežnik je pripravilo tudi kulinarični del večera.

Na gradu se bodo podobni dogodki prirejali enkrat mesečno. To je bil prvi tak dogodek v sklopu Grajski punkt.

Created By
Milos Toni
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.