FELLES UTVIKLINGSTID borgen 09.04.2017

VINTERAKTIVITETSDAG - opplevelser og erfaringer?
DIGITALISERING - plan denne våren
Kort om prosjektet i Askerskolen og planen på Borgen.
  • DIGITAL ERFARINGSDELING
  • OPPLÆRING I GOOGLE-VERKTØY
Søk- og kildevurdering: tema denne våren. Vi bruker tid på "oppgradering" i fellesmøter.
DIGITAL ERFARINGSDELING: 10.trinn v/Gro og Anna Emilie

GOOGLE CLASSROOM - engelsk fordypning 10.trinn

BESØK FRA RISENGA

FREDAG 16.03 KL. 09-11: Vi får besøk av 5-6 lærere som ønsker å høre om våre erfaringer rundt digital læringsledelse.

UNDERSØKELSE: NTNU

Følgeforskning om digital læring : Link i mail fredag ettermiddag.

  • Bakgrunn og kjennskap til IKT
  • Bruk av IKT i undervisningen
  • Klasseromsledelse i teknologirike klasserom
BESØK FRA RISENGA

FREDAG 16.03 KL. 09-11: Vi får besøk av 5-6 lærere som ønsker å høre om våre erfaringer rundt digital læringsledelse.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.