Scanna material... ...så att det kan bli uppläst av dator

Flera skolor har investerat i någon form av talsyntes, som skall göra det möjligt för datorn att läsa upp text. På Skånegatan är det OribiSpeak.

Oribi läser till exempel från webben, alltså hemsidor. Markera text och klicka på Oribisymbolen och texten läses upp. Men om man nu vill att eleverna skall kunna lyssna på till exempel en tidningsartikel?

Du kan scanna tidningssidan! MEN...

...för att datorn skall kunna läsa upp artikeln, måste det du scannat OCR-behandlas. OCR, Optical Character Recognition är en process där den inscannade BILDEN analyseras och sådant som ser ut som bokstäver görs om till redigerbar TEXT. När man scannar blir resultatet i allmänhet en BILD, som inte gör att få uppläst, även om bilden innehåller bokstäver.

En del kopiatorer och scanners har inbyggd OCR-förmåga, till exempel Canon C7260i. Oftast måste du vid varje scanning se till att funktionen är aktiverad, som standard scannas allt till en BILD som inte går att läsa upp.

Om din scanner eller kopiator inte har denna funktion, finns det flera fria tjänster på nätet som kan hjälpa dig. Googla "OCR+free+online" så bör du hitta flera alternativ. När din inscannade artikel är OCR-behandlad, kan du ladda upp den i din aktivitet på Hjärntorget, bland "Dokument", eller skicka filen till den elev som behöver få texten uppläst, som själv kan ladda upp den till Hjärntorget, bland sina egna dokument.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.