Make a difference พัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ (listen , speak , read , write)

ความเป็นมาหรือเหตุผลในการพัฒนา

เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นผลให้ภาษาที่สามเเขมามีบทบาทเป็นอย่างมากโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ อีกทั้งในสาขาวิชาที่กำลังศึกษาขนาดนี้ก็มีการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ มีทั้งภาษาอังกฤษพื้นฐานภาษาอังกฤษเฉพาะแต่ละระดับจะมีความยากง่ายแตกต่างกันไป ทำให้ดิฉันมองเห็นถึงปัญหาของเพื่อนร่วมกลุ่มเรียน บางคนมีปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ แต่ไม่สามารถแปลไม่ได้ หรือเข้าใจเนื้อหาที่อาจารย์สอนเป็นบางเรื่อง ทำให้คะแนนที่ได้อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ดิฉันจึงคิดว่าจะพัฒนาเพื่อนในเรื่องของภาษาอังกฤษ เพื่อให้เพื่อนมีพัฒนาในเรื่องของการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในเกณฑ์ดี และมีคะแนนสอบและคะแนนเก็บที่ดีมากขึ้น

สภาพก่อนการพัฒนา

 • เพื่อนมีเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้
 • มีปัญหาในเรื่องของ การฟัง การอ่าน การเขียน ภาษาอังกฤษ
 • ไม่สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ทุกบท เฉพาะบทที่มีเนื้อหายากๆ
 • ไม่ค่อยรู้คำศัพท์ ทำให้ไม่สามารถแปลเนื้อหาที่เรียนได้
จากตัวอย่างรูปภาพด้านบนจะเป็นใบสะสมคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ที่เกิดจากการทำใบงานการทำแบบฝึกหัดการสอบเก็บคะแนนต่างๆรวมทั้งการเช็คเวลาเข้าเรียน ซึ่งคู่พัฒนาของดิฉัน คือ นางสาวศิริวรรณ เจริญผล หมายเลข2

เป้าหมายในการพัฒนา

 • ต้องการให้เพื่อนมีเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี เช่น จาก C ไป C+ หรือ B
 • ต้องการให้เพื่อนมีทักษะในเรื่องของ การฟัง การอ่าน การเขียน ภาษาอังกฤษ ที่ดีขึ้น
 • ต้องการให้เพื่อนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้มากขึ้น สามารถทำแบบฝึกหัดได้ด้วยตัวเอง
 • ต้องการให้เพื่อนรู้จักคำศัพท์ที่มากขึ้น เวลาที่เจอคำศัพท์สามารถรู้ความหมายได้ทันที

วิธีการพัฒนา

เทคนิคที่ใช้

เทคนิคการสอนโดยใช้ภาพยนตร์ เนื่องจากดิฉันกำลังพัฒนาเพื่อนในด้านของภาษาอังกฤษ จึงเลือกใช้เทคนิคนี้โดยการใช้ภาพยนตร์ที่มีเสียงพากย์เป็นภาษาอังกฤษ หรือ รายการต่างประเทศ เพลงต่างประเทศ เพื่อให้เพื่อนได้ฝึกการฟังและทำความเข้าใจกับรูปประโยคหรือคำศัพท์ที่ใช้

แบบเรียนสำเร็จรูป สาเหตุที่เลือกใช้เทคนิคนี้เพราะ ดิฉันได้ทำแบบฝึกหัด สมุดคำศัพท์ หรือหนังสืออ่านเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนให้กับเพื่อน เพื่อที่จะให้เพื่อนได้ลองทำแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน และให้ท่องคำศัพท์จากสมุดคำศัพท์ที่เตรียมให้ เพื่อดูการพัฒนา

ขั้นตอนการพัฒนา

ขั้นที่หนึ่ง ให้ดูภาพยนตร์ รายการ หรือฟังเพลงต่างประเทศ อย่างน้อยวันละ 1 อย่าง สลับสับเปลี่ยนกันไป ไม่ต่ำกว่า 30 นาที สิ่งที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนนี้เพื่อนเลือกที่ดูภาพยนตร์ หรือฟังเพลงในแบบที่ตนเองชอบ ทำให้เพื่อนมีความสนใจและตั้งใจมากขึ้น

ตัวอย่างภาพยนตร์ที่ใช้ในการพัฒนาเพื่อน เหตุผลที่เลือกภาพยนตร์นี้เพราะว่าเป็นภาพยนตร์แนวแฟนตาซี เหมาะกับวัยของพวกเรา เป็นภาพยนตร์ที่มีคำศัพท์ไม่อยากจนเกินไปสามารถฟังและเข้าใจได้ง่าย

ตัวอย่างรายการที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดบรรยายให้คนจำนวนมากฟัง ซึ่งจะเป็นรายการที่ใช้รูปประโยคค่อนข้างเข้าใจง่าย พร้อมทั้งมีซับภาษาอังกฤษกำกับไว้ให้ผู้ที่ดูหรือฟังที่มีทักษะภาษาอังกฤษไม่ค่อยดี สามารถอ่านตามและเข้าใจได้

• ขั้นที่สองให้ท่องคำศัพท์ หรืออ่านหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ อย่างน้อยวันละ 1 บท สิ่งที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนนี้เพื่อนเลือกที่จะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษที่มีรูปภาพประกอบ เพราะจะทำให้เข้าใจมากกว่าเดิม

ตัวอย่างสมุดคำศัพท์ที่จัดทำขึ้นให้เพื่อนอ่านหรือท่องจำ เป็นคำศัพท์ในหมวด A-Z เป็นคำศัพท์ทั่วไปทีมักจะเจอในหนังสือหรือภาพยนตร์ ซึ่งจะแบ่งให้เพื่อนอ่า่นวันละ 5-10 คำ

ตัวอย่างหนังสือภาษาอังกฤษที่ไว้อ่านเวลาว่าง เป็นหนังสือที่นำไปทำเป็นภาพยนตร์มีเนื้อหา คำศัพท์ ที่น่าสนใจและชวนในอ่าน

ผลจากการพัฒนา

 • เพื่อนสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น
 • เวลาเรียนวิชาภาษาอังกฤษสามารถเข้าใจเนื้อหาที่อาจารย์สอนได้มากขึ้น
 • สามารถตอบคำถาม ทำแบบฝึกหัด ถูกบ้างบางส่วนซึ่งดีขึ้นจากเดิม
 • มีคะแนนเก็บ คะแนนสอบที่ดีขึ้น
 • รู้คำศัพท์มากขึ้น

ปัญหาและอุปสรรค

 • ระยะเวลาอาจน้อยเกินไปเพราะการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษต้องใช้ทั้งเวลาและความเข้าใจเป็นอย่างมาก เพื่อให้เกิดผลจริง
 • อุปสรรคในเรื่องของการหาภาพยนตร์หรือหนังสือ ที่ใช้คำศัพท์หรือประโยคสนทนาที่ไม่ยากเกินไปเพื่อที่จะให้เพื่อนสามารถเข้าใจได้ง่าย
 • เวลาว่างในการพัฒนาไม่ค่อยตรงกัน ทำให้หาเวลาในการพัฒนาได้ยาก

สิ่งที่ทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จ

 • เพื่อนให้ความร่วมมือในการพัฒนาเป็นอย่างดี ทำให้การพัฒนาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
 • บรรณารักษ์ประจำห้องสมุดมหาวิทยาลัย ให้การช่วยเหลือในการหาหนังสือ หรือยืมสื่อต่างๆ
 • อาจารย์ที่ปรึกษาประจำรายวิชาที่คอยให้ข้อมูลแนะแนวทางในการพัฒนาเพื่อนในครั้งนี
ไม่ว่าเราจะพัฒนาใครหรือใครจะพัฒนาเราก็ตาม การให้ความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จ

จัดทำโดย

นางสาวศิริโสภา สารรักษ์ 570112010117

คู่พัฒนา

นางสาวศิริวรรณ เจริญผล 570112010101

หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

THE END

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.