TRIANGLES RECTANGLES David moraga, eric garcía i sergi pujol

Per realitzar el treball amb ombres creant triangles rectangles, el parc d'arbres situat a un dels punts més alts de Torredembarra, és l'ideal per fer-ho.

Per calcular l'altura de l'arbre utilitzarem la regla de tres. Es mesura l'ombra de la persona i de l'arbre, a més de l'alçada ja donada de la persona.

  • I ara només queda trobar la x amb l'operació següent:
  • David: x=1,58·45:5,4
  • Eric: x=1,73·45:6

El resultat de la x és 12,9m

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.