Loading

Oppilas aktiivisena toimijana Kokemuksia ja konkreettisia esimerkkejä yläkoulun biologian ja maantiedon oppitunneilta

rita keskitalo, perniön yhteiskoulu, salo

oppiminen etenee oppimiskokonaisuuksittain.

opettaja suunnittelee oppimiskokonaisuudet ja tekee ne oppilaille näkyviksi.

OPPIMISKOKONAISUUS NÄYTTÄÄ

tavoitteet, sisällöt, arvioinnin periaatteita, oppimisympäristöjä ja - välineitä, sovelluksia ja selainpohjaisia ympäristöjä, toiminta- ja tehtäväideoita, tutkimukset, retket sekä aikataulut.

oppilailla on vapautta, vastuuta ja sopivasti kontrollia.

Toiminnan periaatteet (pelisäännöt) tulevat tutuiksi yleensä 7. luokan loppusyksyllä.

Oppilailla on tilanteita, joissa he voivat säädellä omaa toimintaa ja oppimistaan ja siten oppia itseohjautumisen taitoja.

OPPILAILLA ON VAPAUTTA VALITA TEHTÄVIÄ, OPPIMISYMPÄRISTÖJÄ YMS.

OPPILAILLA ON VAPAUS EDETÄ OMAA VAUHTIA - YKSILÖLLISESTI JA YHTEISÖLLISESTI.

oppimista rytmittävät yhteiset keskustelut, tutkimukset, retket, toiminnalliset tehtävät, testit ja arviointikeskustelut.

#liikkuvakoulu

PERIAATTEENA ON, ETTÄ

tunneilla toimitaan, kotona tutustutaan aiheisiin ja kerrataan.

jokatunnin läksy on lukuläksy.

Oppilaat tietävät, miten oppikirja eriyttää ja miten siitä löytää keskeiset asiat.

oma puhelin aktivoi.

#mobiilioppiminen

instagram, snapchat ja whatsapp - monessa mukana

#eliökokoelma #tarinankerrontaa #yhteisöllinenoppiminen

#eliökokoelma #portfolio

formatiivinen arviointi ohjaa oppimista.

MONIPUOLISESTI JA KANNUSTAVASTI

Itse- ja vertaisarviointia, itse tarkistettavia testejä/kokeita, oppimismerkkejä jne.

#oppimismerkit #yksilöllinenoppiminen

OPPILAS SEURAA JA ARVIOI OPPIMISTAAN ITSE.

#oppimismerkit #oppimisentaulukko #menolippu #exitticket #itsearviointi #vertaisarviointi

yhteenvetona

Oppilasta aktivoivia toimintatapoja

Avoin ilmapiiri, selkeät oppimiskokonaisuudet (tavoitteet, sisällöt, tehtävät jne.) ja pelisäännöt, vapaus valita, vastuu, vaihtelevat ja aktivoivat työtavat, toiminnallisuus, mobiilioppiminen, onnistumisen kokemukset (kannustava palaute, oppimismerkit, Wilma-kehut jne.), vuorovaikutus ja yhteistoiminta.

KIITOS!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.