ใครจะรู้จักชีวิตของคุณดีกว่าตัวคุณเอง บางทีก็ยุ่งเกินไปนะ

เพื่อนฉันคนหนึ่งชื่อ สมมติว่า m เขาถูกเพื่อนล้อเลียนและทำความรู้จักกับความไม่สมบูรณ์แบบของโลกใบนี้
M อาศัยอยู่อเมริกา ทำให้เขาต้องขาดการติดต่อกับเพื่อนๆในไทย เขาจึงไม่เข้าใจเพื่อน
เราจึงถาม m ว่าอะไรคือปมในใจ m เขาตอบว่าเขาขาดการยอมรับในตัวเอง
ในหนัง tmnt 2 บอกว่าจงยอมรับตัวคุณเอง ไม่ต้องแสวงหาการยอมรับจากภายนอก
เราแค่แสดงความเก่งของเราออกมา และแสดงความสามารถออกมาให้เต็มที่
ที่เหลือเป็นปัญหาของคนอื่น
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือถ้าเราไม่นับถือตัวเองแล้วใครจะนับถือเรา
คุณค่าในตัวเองอยู่ภายในใจเรา
Created By
Sasi Tanadeerojkul
Appreciate
Created with images by jjlcooterpie - "KNOWING" • Trish Hamme - "Miss Truffles meets Orchid [ Explored ]" • Ronile - "statue of liberty new york ny" • kevin dooley - "Miss America, Nina Davuluri speaks out for Aids prevention education" • @cdharrison - "TMNT Adventures: Return of the Shredder" • @cdharrison - "TMNT Adventures: #18" • 422737 - "men business sitting" • Wendelin Jacober - "Other Perspective" • werner22brigitte - "bleeding hearts flowers cluster"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.