Fasadevask og Grafittfjerning Hold fasaden ren!

Fjerning av grafitti

Graffiti kan være utfordrende å fjerne, og etterlater seg ofte stygge overflater hvis det ikke fjernes på riktig måte. Graffitien fjernes best ved hjelp av nøye utvalgte kjemikalier som løser opp malingen. Deretter spyles malingen bort med varmt vann, og prosessen gjentas om nødvendig. NEAS har lang erfaring med graffitifjerning, det beste utstyret, og løsningsorienterte ansatte med mye kunnskap og kompetanse på området.

Fasadevask

NEAs Fasader er i dag en av Nordens største aktører innen sitt fagfelt med fokus på HMS, kvalitet og effektivitet. Med vår unik utstyrskapasitet kan vi ta på oss større eiendomsporteføljer for gårdeiere og legge opp en skreddersydd fremdriftsplan. Kunden trenger ikke å forholde seg til flere aktører, da alt går gjennom oss.

For mer info om hvordan vi kan hjelpe deg med å holde din fasade ren kan du besøke oss her

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.