laethantha saoire. Natalie sindlerova 10m

Chuaigh me go dti an Spainn in Luil.

Chuaigh mé in Eitlean agus thaitin sé liom!
Bhi mé ag stopadh in Arasan, D'fhan me deich lá ann agus bhi me le mo chlann.

Bhi sé te, Bhi sé gauánta agus Bhi sé grianmhar.

Chauigh mé ag slòpadoreacht, D'imir mé leadog agus Rinne mé bolg Le grain.

Bhian mé sult as mar bhi á lán aiseanna ann agus bhi an chraic go maith.

Nior Bhain mé sult as mar ni raibh na daoine cairdiuil agus nior Brian mé sult as mar leadranach.

Ba mhait liom dul ar dis!!!!!

Created By
Natalie Sindlerova
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.