Oppiminen ja elämänkulku mADE BY tina aspholm, alex chatran, jouni vallin

Mitä on kasvatustiede

Kasvatustiede voidaan lyhyesti määritellä kasvatusta ja opetusta tutkivaksi tieteeksi (Hirsjärvi & Huttunen 1991). Joskus kasvatustieteen synonyyminä käytetään käsitettä pedagogiikka, joka kuitenkin joissain tapauksissa viittaa vain lasten ja nuorten opettamiseen (Sarala 1988). kreikasta paidagogos (= lasten ohjaaja).

Andragogiikka on teoria aikuisen oppimisesta. Käsitteen on tehnyt tunnetuksi Malcom Knowles 1960-luvulla. Andragogiikka-termi juontuu kreikankielisistä sanoista andros (mies) ja ago (ajaa, ohjata) ja tällä termillä haluttiin tehdä ero pedagogiikasta, joka ymmärretään lähinnä lasten kasvattamisena ja opettamisena (Wikipedia)

Kasvatus on aina sosiaalista toimintaa, koska ei voi olla kasvatusta ilman sosiaalista, vähintään kahden yksilön muodostamaa yhteisöä (Rinne , Kivirauma, Lehtinen 2004)

Jo antiikin Kreikassa Kasvatuksen kysymyksiä käsiteltiin teoreettisella ja filosofisella tasolla.

Empiiristä kasvatuksen tutkimusta alettiin harjoittaa 1800- ja 1900-luvun vaihteessa. Tätä ennen oli monta teoriaa ja ideaa kasvatuksesta muun muassa ''kaikkien koulusta'', Comenius -1600 luvulla, Luonnonmukaisesta lastenkasvatuksesta-Rosseau 1700 luvulla, Valtio kasvattajana-Hegel 1800 luvulla , Sytemaattisesta kasvatusmenetelmästä -Herbart, 1800 luvulla sekä Koulu osana pienoisyhtesikuntaa- Dewey 1900

Kasvatustieteen käsite vakiintui Suomessa 1960 luvulla, siihen asti puhuttiin yleisemmin kasvatusopista. (Toiskallio 1989).

Kasvatuksen tutkimuksen tehtävä on hankkia tieteellisen mentelemin tietoa , jonka varassa kasvatustointa voidaan jatkossakin kehittää

Kavatustiede kuuluu soveltavien tieteiden ryhmään

KOLME KASVATUSTIEDETTÄ

Yleinen kasvatustiede

Soveltavaa ihmis- ja yhteiskuntatiedettä tutkii kasvatuksen ja kasvun, koulutuksen ja koulun sekä opetuksen ja oppimisen yleisiä ilmiöitä ja järjestää niistä saadut tiedot ehjiksi kokonaisuuksiksi Peruskysymyksenä on tutkia, mitkä ovat kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tietoiset ja tiedostamattomat vaikutukset.

Yleiseen kasvatustieteeseen luetaan Didaktiikka, Kasvatuspsykologia, kasvatussosiologia, kasvatuksen historia, kasvatusfilososfia sekä vertaileva kasvatustiede (Rinne-204)

Erityispedagogiikka

Tehtävänä on tutkia ja tukea pedagogisten toimintamallien, teorioiden ja menetelmien vaikutuksia ja seuraamuksia poikkeavien erityistä tukea tarvitsevien ihmisten elämässä

Tutkii erityisesti ,käyttäytymishäiriöitä, oppimisvaikeuksia, kuntoutusta, aistivammaisuutta, älyllistä poikkeauvuutta sekä älyllistä lahjakkuuta (Rinne -2004)

Aikuiskasvatustiede

Tutkii aikuisväestön elinikäistä oppimista, kasvatusta sekä koulutusta .Rajoittuu 18–25-vuoden jälkeiseen aikaan

Kasvatustieteisiin luetaan myös varhaiskasvatus, liikuntakasvatus, taidekasvatus, musiikkikasvatus, käsityökasvatus

Opettajantyön keskeiset käsitteet
  • Sisällon hallinta -jos et opettajana hallitse ainetta jota opetat , hyvää oppimista ei tapahdu
  • Eettisyys -arvot -mitkä arvot opettajalla on ? ovatko ne hyvät vai huonot? Tämä heijastuu opetustilanteeseen - miten käytät valtaasi? entä vastuu? Nämä asiat pitää olla kunnossa jotta oppilas oppii ja kehityy - Kun tunnet itsesi ja kaikki tahot ovat kunnossa se estää käyttämästä valtaasi väärin
  • Ilmapiiri - opettajana on ajateltava pyrkimään kannustavaan ja positiiviseen ilmapiiriin opetustilanteeseen -> näin saadaan parempia tuloksia
Opetusmenetelmät

jokainen opettaja tuo omalla persoonallisuudellan oman tavan opettaa.Kun tunnet itsesi(ja tempperamenttisi-se helpottaa työskentelyäsi -ja rennossa ilmapiirissä jokainen oppii paremmin, opettaja mukaanlukien

Kasvatustieteen merkitys opettajan työlle ja osaamiselle

Kasvatustiede toimi tukena, selkäärankana opettajalle jokaa kohtaa monta haastetta päivittäin työssänsä pedagogina. Opettaja oppii myös itse opetustilanteissa tarkkailemalla , tukemalla ja olemana läsnä eri tilanteissa.Hän ymmärtää eri asioita ja ilmiöitä paremmin ja osaa toimia oikein. Hänen vuorovaikutusosaamiset karttuu ja kehittyy. Tämä on hyvä pohja oppilaille oppimaan uutta( (Hämäläinen ja Nivala 2008)

Loppupäätelmät
  • Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksen kautta
  • Oppiminen kestää läpi elämän
  • oppimistapoja ja -tyylejä on monenlaisia
  • Opettaja ei vain opeta vaan oppii myös itse
Miten kasvatustieteellinen ajatus näkyy arjessamme

Tätä asiaa pohdimme ryhmässä. Kaikilla meillä on paitsi omat, erilaiset opettajanrooliimme, myös erilaisia muita rooleja.Olemme myös vanhempia, ohjaajia, opiskelijoita ja yksi meistä on erityislapsen vanhempi-joten kasvatustieteellinen ajatus on koko ajan läsnä. Meidän taustaamme kuuluu myös erilaiset ajatukset kiitos kielien ja kulttuurin. Kahdella opiskelijalla on muita kieliä äidinkielenä .Mutta tästä huolimatta meillä on paljon yhteistä! Kaikki olemme esimerkiksi samaa mieltä että tekemällä oppii ja että olemalla hyvä ja luotettava esimerkki oppilaille on paras mahdollinen tapa olla hyvä opettaja. Vuorovaikutustaidot ovat karttuneet. Olemme oppineet paljon toisiltamme, ja saaneet paljon loistavia ideoita toisiltamme . Jounin mielestä oppiminen ''tapahtuu oivalluksien kautta tekemällä'' . Alexi taas on sitä mieltä että ''uutta ei voi oppia ennenkuin vanha on hallinnassa'' .Tina , joka opettaa teatteritaidetta on pragmaatiikko ja on sitä mieltä että ''learning by doing'' on a ja o opetuksessa.

Created By
tina Aspholm
Appreciate

Credits:

Created with images by COD Newsroom - "Continuing Education Adult Education Expo at College of DuPage 2015 34" • magicatwork - "Social Media" • fdecomite - "Athens mix" • Dave_S. - "Finnish Birch forest in winter" • Jori Samonen - "Those Little Things" • Alan Cleaver - "Theater" • 3dman_eu - "white male 3d model isolated" • MonikaP - "school book know" • artursfoto - "modified tomato genetically" • Nadya Peek - "jeff's feral robotic dog"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.