Os preparativos...

Xa que o 28 de xaneiro celébrase o fin de ano chinés, as nenas e nenos de 1º estivemos preparando todo.

Despois de limpar todas as malas cousas, puxémonos mans a obra para decorar a nosa clase e preparar os nosos "HANG PAO"

prepararon os seus "Hong Pao"

e escribiron mensaxes de boa fortuna e prosperidade

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.