UNITING TWIST A fun rotation based game using the gyroscope.

Dit is een goed voorbeeld van een simple maar Verslavend spelletje dat je voor de verandering een keer niet laat swipen. Deze app maakt slim gebruik van de gyroscope die bij de meeste apparaten tegenwoordig ingebouwd zitten. In dit spel is het de bedoeling om de hexagon's van dezelfde kleur bij elkaar te krijgen, als het je lukt om er drie of meer bij elkaar te krijgen dan verdwijnen ze. Als je je smart-phone draait dan draai je het midden van het speelveld. Er vliegen uit verschillende richtingen hexagonen met verschillende kleuren op je af. Door het midden te draaien kun je de hexagonen op de juiste plaats krijgen.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.