Loading

Komm spill och Du Fussball Entente : FC Brouch / US Béiwen-Atert

Léiw Elteren, an eiser Gemeng Helperknapp ginn et zwee Fussballsveräiner, déi bei der Jugend als Entente spillen. Fussball ass den ideale Wee, ons Kanner spilleresch a mat vill Spaass un de Sport erunzeféieren a gläichzäiteg hir sportlech Fähegkeeten ze entwéckelen. Är Kanner sinn zwëschen 4 & 17 Joer, hu Loscht op Fussball, da si se bei eis genau richtig.

 • Training Bambini U7 - Joergang 2011 - ab 5 Joer.
 • -5 Joer: Dënschdeg & Donneschdeg 16.30-17.10 Terrain Brouch
 • +5 Joer: Dënschdeg & Donneschdeg 17.15-18.30 Terrain Brouch
 • Trainerin: Vibeke Merges - vibi.merges@gmail.com - T. 661 746 385
 • Training Pupilles U9 - Joergang 2009 - 2010 - ab 6 Joer
 • Dënschdeg & Donneschdeg 17.15-18.30 Terrain Brouch
 • Trainer: Georges Gilson - gcc@pt.lu - T. 621 226 464
 • Training Poussins U11 - Joergang 2007 - 2008 - 2009 - ab 7 Joer
 • Dënschdeg & Donneschdeg 17.15-18.30 Terrain Brouch
 • Trainer: Tom Kieffer - tomkieffer@vo.lu - T. 691 216 490
 • Marc Cler - marc.cler@lalux.lu - T. 621 454 222
 • Training Minimes U13 - Joergang 2005 - 2006 - 2007
 • Dënschdeg & Donneschdeg 18.30-19.45 Terrain Brouch
 • Tom Beullens - beullens23@me.com - T. 621 344 747
 • Sacha Merges - sachamerges@yahoo.de - T. 621 229 760
 • Training Scolaires U15 - Joergang 2003 - 2004 - 2005 - 2006
 • Meindes, Mettwochs & Freides 17:45-19:00 Terrain Boevange
 • Trainer: Jose Bernardino Monteiro Da Silva - zezitomonteiro22@yahoo.fr - T. 621 316 228
 • Trainer: Jerry Weber - jerryweber8@gmail.com - T. 621 404 715
Fussball ass flott

Fir eng nei Lizenz beim FC Brouch / US Béiwen-Atert ze kréien muss all Spiller :

 1. eng aktuell Passfoto ofginn
 2. eng Copie vun der Carte ID oder Pass ofginn
 3. e Certificat de résidence op seng Gemeng froen an ofginn ( nëmmen fir déi Persounen ouni lëtzebuergeschen Pass )
 4. d’ Fiche « Demande d’affiliation » ausfëllen an rëm ënnerschriwwen ofginn. Dës kritt Dir bei engem Offizielle vum Club

Déi Dokumenter si beim responsablen Jugendtrainer oder bei engem Comitésmember ofzeginn.

Ausserdeem muss de Spiller ab dem Alter vun Poussins, e Rendez-vous an engem Centre Médico Social kréien, den de Club fixéiert.

Bambinis a Pupilles geet een certificat médical vum Hausdokter duer.

Weider Informatiounen : jk-fcbrouch.lu oder per mail : fcbrouch_secretariat@pt.lu / jrickal@pt.lu (US Béiwen-Atert)

Fussball ass cool, komm spill och du Fussball

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.