Loading

Komm spill och Du Fussball Entente : FC Brouch / US Béiwen-Atert

Léiw Elteren, an eiser Gemeng Helperknapp ginn et zwee Fussballsveräiner, déi bei der Jugend als Entente spillen. Fussball ass den ideale Wee, ons Kanner spilleresch a mat vill Spaass un de Sport erunzeféieren a gläichzäiteg hir sportlech Fähegkeeten ze entwéckelen. Är Kanner sinn zwëschen 4 & 17 Joer, hu Loscht op Fussball, da si se bei eis genau richtig.

 • Training Bambini U7 - Joergang 2012 - ab 5 Joer.
 • -5 Joer: Dënschdeg & Donneschdeg 16.30-17.10 Terrain Brouch
 • +5 Joer: Dënschdeg & Donneschdeg 17.15-18.30 Terrain Brouch
 • Trainerin: Vibeke Merges - vibi.merges@gmail.com - T. 661 746 385
 • Paulo Pereira Carvalho - rodrigo_baza@hotmail.com - T. (+352) 661 708 006
 • Training Pupilles U9 - Joergang 2010 - 2011 - ab 6 Joer
 • Dënschdeg & Donneschdeg 17.15-18.30 Terrain Brouch
 • Trainer: Georges Gilson - gcc@pt.lu - T. 621 226 464
 • Jerry Eisenbarth - eisenbarthjerry@gmail.com - T. (+352) 691 708 430
 • Training Poussins U11 - Joergang 2008 - 2009 - 2010 - ab 7 Joer
 • Dënschdeg & Donneschdeg 17.15-18.30 Terrain Brouch
 • Trainer: Marc Cler - marc.cler@lalux.lu - T. 621 454 222
 • Tom Kieffer - tomkieffer@vo.lu - T. (+352) 691 216 490
 • Training Minimes 1 + 2 U13 - Joergang 2006 - 2007 - 2008
 • Dënschdeg & Donneschdeg 18.30-19.45 Terrain Brouch
 • Tainer: WEBER Jerry - jerryweber8@gmail.com - T. 621 404 715
 • SCHAUS Tom - schaustom@gmail.com - T. 661 842 992
 • Training Scolaires U15 - Joergang 2004 - 2005 - 2006 - 2007
 • Meindes, Mettwochs & Freides 17:15-18:45 Terrain Boevange
 • Trainer: PETTINGER Yannick - yannick.pettinger@gmail.com - T. 621 420 336
 • Training Cadets U17 - Joergang 2002 - 2003 - 2004 - 2005
 • Entente Bissen-Brouch, resp. Jeunes Bissen Jos Koecher
 • Meindes, Mettwochs & Freides 18:00-19:30 Terrain Bissen
 • Trainer: Filipe Fernandes - T. 661 149 952
Fussball ass flott

Fir eng nei Lizenz beim FC Brouch / US Béiwen-Atert ze kréien muss all Spiller / Pour chaque demande d’affiliation auprès de notre club chaque joueur est prié :

 1. eng aktuell Passfoto ofginn / de remettre une photo d’ identité récente
 2. eng Copie vun der Carte ID oder Pass ofginn / de remettre une copie de la carte d‘identité ou du passeport
 3. e Certificat de résidence op seng Gemeng froen an ofginn ( nëmmen fir déi Persounen ouni lëtzebuergeschen Pass ) / de remettre un certificat de résidence délivré par la commune ( uniquement pour les joueurs étrangers )
 4. d’ Fiche « Demande d’affiliation » ausfëllen an rëm ënnerschriwwen ofginn / de remplir et signer la fiche « demande d’affiliation »

Déi Dokumenter si beim responsablen Jugendtrainer oder bei engem Comitésmember ofzeginn / Tous les documents sont à remettre à l’entraîneur des jeunes responsable où à un membre du comité.

Ausserdeem muss de Spiller ab dem Alter vun Poussins, e Rendez-vous an engem Centre Médico Social kréien, den de Club fixéiert / En outre, le joueur est prié de se présenter dans un Centre Médico Social, selon un rendez-vous fixé par le club.

Bambinis a Pupilles geet een certificat médical vum Hausdokter duer / Pour les bambinis et les pupilles, un certificat du médecin généraliste suffit.

Weider Informatiounen : jk-fcbrouch.lu oder per mail : fcbrouch_secretariat@pt.lu / jrickal@pt.lu (US Béiwen-Atert)

Fussball ass cool, komm spill och du Fussball

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.