Boekenpakketten woonzorgcentra

Bib Beersel stelt pakketten samen, bestaande uit boeken, cd's en dvd's, naargelang de interesse van de bewoners. Een deel van het boekenpakket voor de woonzorgcentra bestaat uit grootletterboeken en luisterboeken opdat alle bewoners ervan kunnen genieten.

Ook de minder mobiele bewoners hebben zo toegang tot het bibliotheekaanbod.
Het animatieteam van de woonzorgcentra maakt evenzeer gebruik van deze service om hun activiteiten te verrijken.

Zoeken en kiezen uit het pakket... Genieten van een goed boek en een babbeltje slaan met de andere lezers...

'Groot aanbod, afgestemd op onze vraag en interesse. Een moment waar wij steeds naar uitkijken.

Julien Mommaert - bewoner De Ceder

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.