my story kanyarat neeraphon 5704600051

นางสาว กัลยารัตน์ นีระพล 5704600051 เลือกฟอนต์นี้เพราะว่าอักษรอ่านง่ายสบายตา อักษรชัดเจน เลือกสีนี้เพราะสีเหลืองเป็นสีแห่งผู้นำสีนี้มองเห็นชัดและตัดกับพื้นหลังทำให้ตัวอักษณเด่นละชัดเจนมาก

ใช้โปรแกรมครั้งแรกงงอยู่เหมือนกัน พออาจารเริ่มบอกถึงวิธีของทำงานของโปรแกรมนี้ทำให้เข้าใจมากขึ้นมีการสอนให้ใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมมาเริ่มจัดหน้าข้อความทำให้งานออกมาน่าสนใจมากขึ้น

ครั้งนี้เป็นการใช้โปรแกรมครั้งที่2 อาจารย์เริ่มให้หาข้อมูลต่างๆมาเพื่อทดลองทำเองในในห้องเรียน เราเลือกข้อมูลของดอกลินลี่ แล้วก็เริ่มทำการวาวาร์ปโดยใช้วิธีง่ายๆและลูกเล่นทำให้งานดูน่าสนใจ และเลือกฟอนต์ตัวหนังสือที่อ่านง่านสบายตา ในข้อมุลของดอกลินลี่

การทำแผ่นพับโดยใช้โปรแกรงที่เราได้เรียนมา ความรู็สึกว่าทำง่ายไม่เหมือนกับที่ตอนแรกตอนยังไม่รู้่จักกับโปรแกรม id ใช้เวลาไม่นานในการทำงานรวดเร็ดถูกต้อง แค่ใช้เครื่องมือเล็กน้อยในโปรแกรมนี้ทำให้แผ่นพับน่าสนใจน่าอ่านมากขึ้น

โครงการรณรงค์ประหยัดน้ำโดยอิงวิชาโฆาราขั้นสูง จึงถ่ายรูปออกมาในแบบที่เทน้ำทิ้งอย่างไม่เห้นค่า และมีข้อความสั้นๆในการเปลี่ยนทัศนคติในการใช้น้ำอย่างรู้คุรค่ามากขึ้น

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.