تحصیل در معتبرترین دانشگاههای انگلستان

مشاوره تخصصی انتخاب رشته و دانشگاه مناسب توسط دکتر مجتبی عماری با بیش از بیست سال تجربه تدریس ، تحقیق و مدیریت در دانشگاههای انگلستان

هاب دانشگاه:‌ سایت کامپیوتر، رستوران، سوپرمارکت و مکانی بسیار فرحبخش برای مطالعه فردی و گروهی و گردهماییهای دانشجویی

تحصیل درمقاطع پیش دانشگاهی، لیسانس، فوق لیسانس و دکتری

در تمام گروههای آموزشی فنی و مهندسی، علوم پزشکی و پایه، علوم انسانی و هنر

گرفتن ویزای تحصیلی و شروع تحصیل در سریعترین زمان

استقبال و خیرمقدم در فرودگاه و حمل و نقل از فرودگاه تا خوابگاه محل تحصیل به انضمام تور دانشگاه

سرویس ممتاز با کمترین هزینه برای افراد همه

تماس با دکتر عماری

0044 - 79310 52539 -------------- مستقیم انگلستان

۰۹۱۲ ۱۷۱۷۲۴۳ ----------- تهران

ایمیل: mojtaba.ammari@gmail.com

Credits:

Created with images by nexapt101 - "Coventry University Lanchester Library."

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.