Semana da prensa Investigando con eulinholmes

Do 6 ao 1o de Marzo celebramos a Semana da Prensa no CEIP As Gándaras de Lugo. na entrada co centro instalouse a Exposición "Prensa do mundo" con periódicos locais, galegos, nacionais e internacionais. Para a exposición adquirimos prensa escrita dos cinco continentes que os alumnos puideron manexar e comprobar os diferentes de edición, as maneiras de presentar as noticias, as diferentes seccións según as culturas etc.

Máis de 80 periódicos de diferentes lugares do mundo compoñen esta mostra que estará exposta durante o mes de marzo para que o alumnado poda levalo para as clases ou para a biblioteca do centro.

Tatiana chegou de Brasil, xunto a ela algún xornal brasileiro.

Xunto cos xornais elaboráronse xornais-murais con recompilacións de noticias curiosas dos países que traballamos no proxecto anual "De viaxe polo mundo con Eulín"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.