מפגש אמצע: למידה מבוססת פרויקטים במוזיקה

כל משתתפי ההשתלמות מוזמנים בחום רב למפגש פנים אל פנים חגיגי לציון סיומו של שלב התכנון ופתיחת שלב היישום של ההשתלמות

המפגש יתקיים ביום שני, 26.12.16 בשעה 15:30-19:00

במטח, קלאוזנר 16 ת"א

?מה במפגש

Credits:

Created with images by Unsplash - "time timer clock"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.