L' ÀTOM

Dalton
  • Dalton deia que l'àtom era una esfera.
  • Que no es podia trencar
  • Que es podia fusionar amb un altre material.
Thomson
  • Thomson deia que els àtoms estaven formats per electrons que aquest estaven carregats negativament i l'àtom positivament i per aixó deia que que era neutre.
Rutherford
  • Rutherford deia que l'àtom estava buit, que només era un nucli i una cortesa d'electrons (carregats negativament)
  • Aquests electrons giraven ràpidament al voltant del nucli.
Webgrafia
  • http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/atomo/modelos.htm
  • https://sites.google.com/site/alsiusfq/home/4t-eso/6-estructura-de-la-materia/3-particules-de-l-atom
  • www.xtec.cat/~ssabate/4t%20eso/altres/MODELS%20ATÒMICS.ppt

fggf

lkjhgrfer

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.