portfolio Merel scholten

Deze afleveringen van honden tv heb ik gemonteerd voor MaxMedia. Wat later werd uitgezonden op televisie.

Deze filmpjes heb ik gemonteerd voor mijn band LevelUp.

Dit filmpje was mijn eindopdracht op stage.

Deze filmpjes waren school opdrachten.

Een aantal grafische opdrachten.

Fotografie

Wildlands

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.